OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU

 

NAZWA   I   ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina   Bedlno,   99 – 311 Bedlno,   Bedlno 24

Tel. (024)   282 14 23,   fax.   (024)   282 17 50

 

OKREŚLENIE   TRYBU   ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze   postępowanie   prowadzone   jest   w   trybie przetargu   nieograniczonego poniżej   5.000.000 Euro, na podstawie   art. 39 ustawy   z   dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.   Nr 113, poz.   759   ze zm.).

 

ADRES STRONY   INTERNETOWEJ   NA   KTÓREJ   ZAMIESZCZONA   BĘDZIE   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES   POD KTÓRYM   MOŻNA   UZYSKAĆ   SIWZ:

 

Gmina   Bedlno,   Bedlno 24,   99-311   Bedlno

Specyfikację istotnych   warunków   zamówienia Zamawiający   przekaże   w   terminie   5   dni   od   daty   otrzymania    wniosku   o   jej przekazanie.   Opłata   za   przekazanie   SIWZ   wynosi   50 zł.

 

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA:

 

1.     1.   Nazwa   nadana   zamówieniu przez Zamawiającego: „Remont   poprzez   modernizację   świetlicy   wiejskiej   w   miejscowości   Plecka   Dąbrowa .

 

2.   Rodzaj   zamówienia: roboty   budowlane

3.   Opis   przedmiotu   zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie : Remontu   poprzez   modernizację   świetlicy   wiejskiej   w   miejscowości   Plecka Dąbrowa a w szczególności:

- roboty   rozbiórkowe,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana drzwi   wejściowych,

- pokrycie   dachu   blachą   trapezową,

- wymiana   rynien,   rur   spustowych,

- instalacja   odgromowa.

 

 

WSPÓLNY   SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45 000000-7 - roboty budowlane, 45420000-7 - zakładanie   stolarki budowlanej..

CZY   DOPUSZCZA   SIĘ   ZŁOŻENIE   OFERTY   CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY   DOPUSZCZA   SIĘ   ZŁOŻENIE   OFERTY   WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANI E   ZAMÓWIENIA    w   terminie do   dnia   24.06.2013 r.

WARUNKI   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS   SPOSOBU   DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA   TYCH   WARUNKÓW:

1 .   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  a) posiadania   uprawnień   do   wykonywania   określonej   działalności   lub czynności, jeżeli przepisy prawa       nakładają obowiązek ich posiadania,

     W   ramach   tego   warunku   wykonawca   zobowiązany   jest   do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.

 

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

    W   ramach   tego   warunku   wykonawca   zobowiązany   jest   do:       
   
▪ złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.   1 wskazanej   

      ustawy

▪ wykazania się, że w   okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres   prowadzenia   działalności jest krótszy w tym   okresie, iż wykonał   najważniejsze roboty   w zakresie   co     najmniej   dwóch   zadań   typu   przebudowa   lub   remont   obiektu   kubaturowego   użyteczności   publicznej   o wartości nie   mniejszej   niż   32.000 zł. brutto,   wraz   z   podaniem   ich   rodzaju   i   wartości,   daty   i   miejsca   wykonania    oraz z   załączeniem   dowodów   określających, czy   roboty   te   zostały wykonane   w   sposób   należyty   oraz   wskazujących,   czy   zostały   wykonane   zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   

    

c) dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznych   oraz   osobami    zdolnymi   do   

    wykonania     zamówienia.

 

    W   ramach   tego   warunku   wykonawca   zobowiązany   jest   do:

     ▪ złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.   1 wskazanej   

       ustawy

     w ykazania,     osoba   która   będzie   kierować   robotami   budowlanymi   posiada   wymagane  

        uprawnienia   do     kierowania   robotami    w     zakresie   robót     konstrukcyjno – budowlanych

       oraz że   jest   wpisana   na   listę   członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

     W   ramach   tego   warunku   wykonawca   zobowiązany   jest   do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.

 

2.   Zamawiający     wymaga     potwierdzenia      przez      wykonawców       braku     podstaw      do         wykluczenia   z   powodu    niespełnienia    warunków,    o    których    mowa   w    art.   24   ust. 1        ustawy   – Prawo     Zamówień    Publicznych,     na     potwierdzenie     wymaga   złożenia       n/w        dokumentów:

 

  a) oświadczenia,     nie   podlega   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   w  

        myśl   art.   24   ust.   1   ustawy Prawo   zamówień publicznych,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru   lub   z   centralnej   ewidencji   i    informacji o   działalności  

    gospodarczej,   jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru       lub   ewidencji, w celu

   wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o   art.   24   ust. 1   pkt.   2    ustawy,

   wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  c) aktualnego    zaświadczenia    właściwego   naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzającego,  

       że     Wykonawca      nie    zalega    z    opłacaniem      podatków,    lub   zaświadczenia,   że   uzyskał   

       przewidziane    prawem       zwolnienie,       odroczenie      lub      rozłożenie      na    raty    zaległych

      płatności,     lub    wstrzymanie     w   całości    wykonania    decyzji    właściwego    organu   -

       wystawione    nie    wcześniej    niż   3    miesiące      przed     upływem     terminu     składania     ofert,

  d) aktualnego    zaświadczenia    właściwego    oddziału    Zakładu    Ubezpieczeń    Społecznych     

      lub    Kasy     Rolniczego   Ubezpieczenia   Społecznego   potwierdzającego,   że   wykonawca   nie  

       zalega     z     opłacaniem      składek    na     ubezpieczenia      zdrowotne     i     społeczne     lub   

      potwierdzenia,    że    uzyskał     przewidziane        prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub rozłożenie  

     na   raty   zaległych   płatności   lub   wstrzymanie   w    całości    wykonania     decyzji     właściwego  

       organu   -   wystawione   nie   wcześniej   niż   3   miesiące   przed        upływem   terminu   składania

      ofert.

Ocena   spełnienia   powyższych   warunków   dokonana   będzie   przez   Zamawiającego   na   podstawie złożonych   przez   Wykonawców   dokumentów   i   oświadczeń   określonych   w   pkt. 9   SIWZ   z których   jednoznacznie   musi   wynikać,     stosując   formułę   „spełnia   -   nie   spełnia”   wykonawca   spełnił   w/w   warunki.        

WYKAZ   OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW   JAKIE   MAJĄ   DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   W   CELU   POTWIERDZENIA   SPEŁNIENIA   WARUNKÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU:

1. W   celu   potwierdzenia    spełnienia   warunków   udziału   w   postępowaniu   oferta   musi   zawierać   następujące   dokumenty   i   oświadczenia:

  a) oświadczenie