OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  5.000.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759  z póź. zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  30 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa  dostawa   energii   elektrycznej   i świadczenie  usług  dystrybucji  energii elektrycznej  do budynku Urzędu  Gminy  w  Bedlnie,  do  oświetlenia  stawu w Bedlnie,  do  oświetlenia  terenu przy  stawie

w  Pniewie”.

 

2.  Rodzaj  zamówienia: dostawa

 

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej na  potrzeby:
I.   biurowe   budynku  Urzędu  Gminy  w  Bedlnie,  Bedlno 24, 99-311  Bedlno

     - energia  elektryczna i dystrybucja (przesył) energii elektrycznej  w taryfie całodobowej  C 21,

      szacunkowe  zapotrzebowanie w energię elektryczną w taryfie  całodobowej o mocy
      przyłaczeniowej obiektu  65 kW w okresie 12,5 miesiąca  wyniesie 43.000 kWh.

II.  oświetlenia  stawu w Bedlnie

      - energia  elektryczna i dystrybucja (przesył) energii elektrycznej  w taryfie całodobowej  C 11,

      szacunkowe  zapotrzebowanie w energię elektryczną w taryfie  całodobowej o mocy
      przyłaczeniowej obiektu  03,00 kW w okresie 12,5 miesiąca wyniesie 3.000 kWh.

III. oświetlenia  terenu przy  stawie  w  Pniewie

      - energia  elektryczna i dystrybucja (przesył) energii elektrycznej  w taryfie całodobowej  C 11,

      szacunkowe  zapotrzebowanie w energię elektryczną w taryfie  całodobowej o mocy
      przyłaczeniowej obiektu  03,00 kW w okresie 12,5 miesiąca wyniesie 2.000 kWh.


Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się w  załączniku  nr 1  do SIWZ.

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  09310000-5, 65310000-9

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

 

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:  od  dnia 16.11.2012  r.  do dnia 30.11.2013 r.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy

     prawa   nakładają obowiązek ich posiadania

     W ramach  tego warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  koncesji,  zezwolenia,

     licencji  Prezesa  Urzędu   Regulacji   Energetyki   na   podjęcie   działalności  gospodarczej   w

     zakresie  objętym  zamówieniem  publicznym tj.  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  1997

     roku  Prawo  energetyczne,  w   zakresie  wytwarzania,   przetwarzania,  magazynowania, 

     przesyłania,  dystrybucji  paliw  albo  energii  lub  obrotu  nimi.

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do    

    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1

    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w 

    dokumentów:

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,

  c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu  wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o   art.   24  ust. 1  pkt.  2

      ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a 

      w  stosunku   do   osób   fizycznych  w   zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

  d) aktualną  koncesję   na  prowadzenie  działalności   gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią

      elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki

 e)oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualną  umowę  z  Operatorem  Systemu

    Dystrybucyjnego  ( OSD)  na  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  na  obszarze, 

    na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczenia  energii  elektrycznej  tj.  do obiektu

   Zamawiającego

 

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. 9  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

a) oświadczenie  Wykonawcy, że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

    zamówień  publicznych   -  wg  załącznika  Nr 3  do SIWZ,

b) aktualną  koncesję   na  prowadzenie  działalności   gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią

    elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki

c) oświadczenie, że  Wykonawca posiada  aktualną  umowę  z  Operatorem  Systemu

    Dystrybucyjnego   ( OSD)  na  świadczenie  usług dystrybucji  energii  elektrycznej  na  obszarze,

    na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczenia     energii  elektrycznej  tj.  do obiektu

   Zamawiającego.

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a) oświadczenia,   nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 4  do SIWZ,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu wykazania  braku  podstaw