OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  5.000.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa studni  głębinowej w Głuchowie -   „wykonanie  obudowy  studni głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego  związanego  z  włączeniem  nowej  studni  na  terenie  SUW   w  miejscowości  Głuchów”

2.  Rodzaj  zamówienia: roboty  budowlane

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie obudowy  studni  głębinowej  nr 3 z  kręgów  żelbetowych  fi 2000 mm z  przykrywą  betonową  oraz  wykonanie  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego na  terenie  działki  nr  60/3  w  Głuchowie.

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  45255110-3  roboty budowlane  w zakresie studni.

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANIE  ZAMÓWIENIA   w  terminie 45  dni  od  podpisania umowy.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania,

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:      

    wykazania  się  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a   

    jeżeli okres   prowadzenia  działalności  jest   krótszy   w   tym   okresie,      wykonał   minimum

    dwa  zamówienia  w  zakresie  wykonania  obudowy  studni  głębinowej  wraz z przyłączem

    elektrycznym  i  wodociągowym    o  wartości   nie   mniejszej  niż  50.000 zł  każde  oraz  załączy

    dokument  potwierdzający,   że   roboty  zostały  wykonane  zgodnie   z  zasadami  sztuki  

    budowlanej   i   prawidłowo   ukończone. 

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

 

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

    wykazania,    osoba  która  będzie  kierować  robotami  budowlanymi  posiada  wymagane 

    uprawnienia  do  kierowania  robotami  instalacyjnymi  i  elektrycznymi.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do  

    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1

    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w 

    dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu  wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o   art.   24  ust. 1  pkt.  2

      ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a 

      w  stosunku   do   osób   fizycznych  w   zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego, 

      że   Wykonawca    nie   zalega   z   opłacaniem    podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  

      przewidziane   prawem    zwolnienie,    odroczenie    lub    rozłożenie    na   raty   zaległych

      płatności,   lub   wstrzymanie   w  całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -

      wystawione   nie   wcześniej   niż  3   miesiące    przed   upływem   terminu   składania   ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych    

      lub   Kasy   Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 

      zalega   z   opłacaniem    składek   na   ubezpieczenia    zdrowotne   i   społeczne   lub   

      potwierdzenia,   że   uzyskał    przewidziane      prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie 

     na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w   całości   wykonania   decyzji   właściwego 

     organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed      upływem  terminu  składania

      ofert.

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. 9  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  a) oświadczenie  Wykonawcy,że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 2  do SIWZ,

b) wykaz   wykonywanych   robót   w   zakresie   niezbędnym  do  wykazania  spełnienia   warunku

    wiedzy  i  doświadczenia   w   okresie   pięciu   lat   przed   upływem    terminu   składania   ofert, 

    a   jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy – w tym  okresie,  potwierdzających 

    wymóg   określony  w  pkt.  VI  1. b),   z podaniem  ich  rodzaju   i   wartości,  daty i   miejsca

  wykonania  oraz   załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,    że   roboty   zostały   wykonane

  zgodnie z zasadami  sztuki  budowlanej  i prawidłowo  ukończone - wg  załącznika nr 4 do  SIWZ.

c) wykaz  osób,  które  będą   uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia,  w  szczególności

    odpowiadających za   kierowanie   robotami   budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu

    określonego w pkt. VI. 1 c),    wraz  z informacjami  na  temat  ich     kwalifikacji   zawodowych

    oraz doświadczenia  niezbędnych   do  wykonania  zamówienia,   a   także   zakresu  

    wykonywanych   przez    nie    czynności,   oraz  informacji  o   podstawie  do  dysponowania

    tymi   osobami   -  wg    załącznika   nr  5 do  SIWZ.

 d) oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają

    wymagane    uprawnienia – wg załącznika nr 5.

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a) oświadczenia,   nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 3  do SIWZ,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust. 1  pkt 2  ustawy,

      wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a  w

      stosunku  do  osób  fizycznych w  zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy – wg zał. Nr 6,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego,

      że Wykonawca   nie   zalega   z   opłacaniem   podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał

      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych   płatności,  lub

      wstrzymanie  w całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -  wystawione   nie

      wcześniej   niż  3   miesiące   przed  upływem  terminu  składania  ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenie    właściwego   oddziału   Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych   lub

      Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega

     z  opłacaniem       składek   na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne  lub  potwierdzenia, że

      uzyskał   przewidziane       prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych 

      płatności  lub  wstrzymanie w       całości wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione

      nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed upływem  terminu  składania  ofert.

Jeżeli   wykonawca,  wykazując  spełnienie warunków,  o  których  mowa w pkt. VI 1 SIWZ,   polega   na zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  pkt  VIII SIWZ,   a  podmioty   te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia, zamawiający  żąda  od  wykonawcy przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów  wymienionych  w  niniejszym  punkcie.

3. W  przypadku  składania  oferty  przez   wykonawców   występujących   wspólnie   w/w  dokumenty składa  każdy   wykonawca,   przy   czym   warunek   wskazany   w  pkt.  VI.  1 lit. b)  -  winien  spełnić minimum  jeden  z  wykonawców  występujących  wspólnie,  pozostałe  warunki  wskazane  w  pkt. VI. 1 – mogą  być  spełnione  łącznie,  natomiast  warunek  wskazany  w  pkt VI . 2  -  musi  spełnić  każdy z wykonawców  występujący  wspólnie.

4. Zamawiający  dopuszcza  także równoważne  kwalifikacje, zdobyte w innych  państwach, na zasadach określonych w art. 12a  ustawy  z  dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z  uwzględnieniem  postanowień  ustawy  z dnia  18 marca 2008 r. o zasadach  uznawania  kwalifikacji zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich Unii  Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).

5.  Jeżeli   Wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o  których  mowa  w  pkt. VII . 2  lit.  b, c, d  SIWZ  składa dokument lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie  otwarto  jego  likwidacji ani  nie ogłoszono  upadłości. Dokument  w  tym  zakresie  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

 - nie  zalega  z  uisdzczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne  albo że uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności lub wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu. Dokument  w  tym  zakresie  powinien być wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

-  nie orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o zamówienie.  Dokument  w  tym  zakresie powinien być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

6. Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub   w   kraju,   w   którym   wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o  których  mowa  w  w/w  pkt.5. zastępuje się  je dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed  notariuszem,  właściwym  organem sądowym, administracyjnym albo  organem  samorządu   zawodowego  lub   gospdarczego   odpowiednio  miejsca   zamieszkania  osoby  lub kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.

Wykonawca   może   polegać   na   wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale   technicznym,   osobach zdolnych  do wykonania  zamówienia lub  zdolnościach finansowych  innych  podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest   udowodnić   zamawiającemu,    będzie   dysponował   zasobami  niezbędnymi   do   realizacji  zamówienia,  w  szczegółności  przedstawiając  w tym  celu  pisemne  zobowiazanie  tych podmiotów  do oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania z  nich  przy wykonaniu zamówienia.

INFORMACJA NA  TEMAT  WADIUM:

Zamawiający  wymaga  wraz  ze  składaniem  oferty  wniesienie  wadium w  wysokości 1.300,00 zł (słownie:    tysiąc  trzysta  złotych )

KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE:

Kryteria oceny  ofert:  najniższa  cena  - 100 %.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

1.Termin  składania  ofert:  25.09. 2012 roku  do godz. 9.00         

2.Miejsce:  w sekretariacie  Gminy  Bedlno,  Bedlno 24, 99-311  Bedlno

3.Otwarcie  ofert:   25.09.2012 roku  o  godz. 9.15   

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego  terminu składania ofert.

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy  ramowej.

INFORMACJA  O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ  ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego  systemu  zakupów.

INFORMACJA O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTO- SOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA  ELEKTRONICZNA:  Zamawiający  nie  będzie dokonywał wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z zastosowaniem  aukcji  elektronicznej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje  zamówień  uzupełniających.

DATA ZAMIESZCZENIA  NINIEJSZEGO  OGŁOSZENIA W  BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:      07.09.2012 ROKU

 

WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

GMINA  BEDLNO,  BEDLNO  24,  99-311  BEDLNO

 

z  dniem  zamieszczenia  ogłoszenia  tj.   07.09.2012 r.  wszczyna  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  przedmiotu  zamówienia  pn.:

 

Budowa  studni  głębinowej w  Głuchowie  - „wykonanie  obudowy  studni  głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego związanego  z  włączeniem  nowej  studni  na  terenie  SUW w  miejscowości  Głuchów

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-07 14:10:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-07 14:10:27
  • Liczba odsłon: 338
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661778]

przewiń do góry