WÓJT GMINY BEDLNOdziałając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz 873 z późn zm), oraz Uchwały Nr XX/128/2008 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r .ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

 • organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

 • organizację własnych imprez sportowych,

 • opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.


( przewidywana kwota dotacji w roku 2009 wynosi 37.000,- )


TERMIN REALIZACJI W/W ZADANIA:


Zadanie realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2009r


OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI W/W ZADANIA


 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( DzU. Nr 264, poz 2207 )

 3. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz 873 z poz. 873 z późn. zm.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.


TERMIN SKŁADANIA OFERT


Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 06 04 2009 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 4 do godz. 15.00


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS NA ZADANIE Z ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową , piłkę halową i tenisa stołowego“ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.


WYMOGI FORMALNE OFERTY:


 1. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.


 1. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.


Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

 • informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,

 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

 • deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.


Do oferty w formie załączników należy dołączyć:


 • aktualny statut organizacji pozarządowej,

 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.


TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:


 1. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 07 kwietnia 2009 roku biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

  • doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

  • przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

  • dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

  • dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

 1. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 07 kwietnia 2009r


OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA


Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 1 ( tel 024 2821778)
Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-06 07:47:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 07:47:51
 • Liczba odsłon: 286
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1714198]

przewiń do góry