OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI  ZAŁUSIN - ZAŁUSINEK

 

 

341/24/2010

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi  Załusin - Załusinek.

                                                                                                        

 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

„Wykonanie  nawierzchni  drogi   Załusin - Załusinek”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych   Sp. z o.o.    ul.  Kard. St. Wyszyńskiego 13,    99-300  Kutno,   z  ceną   brutto  38.559,81  zł.

(słownie: trzydzieści  osiem  tysięcy pięćset pięćdziesiąt  dziewięć  złotych  81/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13

99 – 300  Kutno

 

  300

  300

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

                                                                                         Wójt  Gminy

                                                                              mgr inż. Krzysztof  Kołach

Bedlno, 21.09.2010 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-22 08:26:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-22 08:26:35
  • Liczba odsłon: 193
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661737]

przewiń do góry