OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno
Miejscowość : Gmina Bedlno, Bedlno 24,


Data zamieszczenia : 03.09.2010r


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane


Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno, woj. łódzkie ,tel. (024) 282 14 23, faks. 024) 282 17 50

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbedlno.bip.org.pl


I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II .1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotyu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami na zimno na terenie gminy Bedlno w z akresie rzeczowym jn.:

a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg poprzez profilowanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco przy grubości warstwy do 10 cm – około 100 m 2

Wykonanie zamówienia polega na obcięciu krawędzi uszkodzenia, oczyszczeniu i wyrównaniu jego dna, spryskaniu emulsją asfaltową i uzupełnieniu masą mineralno- asfaltową oraz zasypanie krawędzi grysem asfaltowym.

b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno - asfaltową z grysem na zimno na głębokości do 5 cm – około 164,20 m2


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji technicznej wykonania

odbioru robót budowlanych.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010r.

SEKCJA III : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające , że profil działania odpowiada przedmiotowi zamówienia wystawionego Wykonawcy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofertIII.3.2) Wiedza i doświadczenie

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed opływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia w zakresie remontu cząstkowego dróg masą asfaltową i grysem o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto każde oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą się dysponowaniem minimum po 1 sztuce następujących jednostek sprzętowych: układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym, walec drogowy wibracyjny, samochód samowyładowczy, skrapiarka do bitumu, przecinarka do nawierzchni, płyta wibracyjna,remonter drogowy. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć :

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed opływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

nie zalega z uiszczaniem podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewypełnione w pk III.4) albo w pkt III.5)


wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy.


III.7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena .


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3) ZMIANY UMOWY


Czy przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony , na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 24, 99-311 Bedlno , pokój nr 27 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.

godz. urzędowania : od godz. 7.30 do 15.30


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:


Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

pokój nr 14 – sekretariat, do dnia 20.09.2010 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert 20. 09.2010r o godz. 10.15

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-03 12:29:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-20 12:11:25
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry