OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie

tel.: (024) 282-14-20,  fax: (024) 282-14-23,

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – http://ugbedlno.bip.org.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie . Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 150

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z adaptacją pomieszczeń na zaplecze sanitarno-szatniowe) w miejscowości Żeronice, Nr działki: 73, 74

2.      Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.      Miejsce wykonania: Żeronice, gm. Bedlno 

4.        Opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)

-                   podbudowa przepuszczalna

-                   nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1.  Typ włókna: monofil

2.                                                   Skład chemiczny włókna; polietylen

3.                                                   Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4.                                                   Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

-          obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  

-          wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                – 2 sztuki

- siatki do bramek                                                                                                – 2 sztuki

2.    Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa - podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik  nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).                

-          nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

            technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm.  W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

-          wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                  – 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                         – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości                                                              – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach   – 2 sztuki

-          wyposażenie  do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)                                           – 2 sztuki

- siatka do siatkówki                                                                                – 1 sztuka

-          wyposażenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach                                                – 2 sztuki

- siatki do bramek                                                                                                – 2 sztuki

 3.  Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

4.  Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

5.  Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

 

5.       Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.21-1     

6.      Wielkość: poniżej 4.845.000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

1)                                 udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

2)                                 dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 

·                              konstrukcyjno-budowlanej,

·                              instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

·                              instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3)                                 ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

 

1.         W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

 

1)                                         Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2)                                         Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)                                         Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

2.         W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

 

1)     Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

2)     Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

a.    konstrukcyjno-budowlanej,

b.    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

c.    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

 

3.         W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:

Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

4.         Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

 

A.  Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1.    Certyfikat lub deklaracja zgodności z