Bedlno 28-06-2010


Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 172702-2010 z dnia 17-06-2010


ZMIANY DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

W ogłoszeniu o zamówieniu na Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie Gminy Bedlno. wprowadza się następujące zmiany :


 Anuluje się dotychczasową treść ogłoszenia,  które po zmianie otrzymuje brzmienie :OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie Gminy Bedlno.


Miejscowość : Gmina Bedlno, Bedlno 24,


Data zamieszczenia : 17.06.2010r


Ogłoszenie o zamówieniu - usługi


Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno, woj. łódzkie ,tel. (024) 282 14 23, faks. 024) 282 17 50

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbedlno.bip.org.pl


I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie Gminy Bedlno.

II .1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotyu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie Gminy Bedlno.

Przedmiotem zamówienia jest profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie Gminy Bedlno w ilości 112 godzin pracy równiarki. Profilowanie dróg rozliczane będzie w systemie godzinowym. Podstawą do rozliczania usług będzie cena brutto za jedną godzinę pracy równiarki na drodze gruntowej (bez dojazdu). W przetargu mogą brać udział oferenci dysponujący sprawną równiarką samojezdną o mocy nie mniejszej niż 110 KM.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

CPV 45.50.00.00-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010r.

SEKCJA III : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniach

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć :

nie dotyczy

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

nie zalega z uiszczaniem podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewypełnione w pk III.4) albo w pkt III.5)


wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy.


III.7 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena .


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3) ZMIANY UMOWY


Czy przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony , na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 24, 99-311 Bedlno , pokój nr 27 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.

godz. urzędowania : od godz. 7.30 do 15.30


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:


Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

pokój nr 14 – sekretariat, do dnia 08.07.2010 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert 08. 07.2010r o godz. 10.15

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert .


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-28 13:34:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-28 13:37:38
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry