Bedlno 22-06-2010


Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 172702-2010 z dnia 17-06-2010


ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie Gminy Bedlno. wprowadza się następujące zmiany :  1) Anuluje się dotychczasową treść pkt. 3.1. który po zmianie otrzymuje brzmienie :

  Profilowanie dróg rozliczane będzie w systemie godzinowym. Podstawą do rozliczania usług będzie cena brutto za jedną godzinę pracy równiarki na drodze gruntowej (bez dojazdu). W przetargu mogą brać udział oferenci dysponujący sprawną równiarką samojezdną o mocy nie mniejszej niż 110 KM.

2) Anuluje się dotychczasową treść pkt. 3.2. który po zmianie otrzymuje brzmienie :


Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówienia (CPV) – usługi :

45500000-2 wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenie robót w z zakresu budownictwa orac inżynierii wodnej i lądowej .

3) pkt. 9.1. skreśla się podpunkty 4. i 5. pozostałe zapisy punktu 9.1. pozostają bez zmian :

  4) Anuluje się dotychczasową treść pkt.14. 1. który po zmianie otrzymuje brzmienie :

  Termin złożenia ofert zgodnie z art.12a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wydłuża się o 7 dni tj. 08-07-2010

5) Anuluje się dotychczasową treść pkt.14. 2. który po zmianie otrzymuje brzmienie :

Termin otwarcia ofert zgodnie z art.12a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo Zamówień Publicznych wydłuża się o 7 dni tj. 08-07-20106) pkt.22.2. Skreśla się podpunkty 4. i 5. pozostałe zapisy punktu 22.2. pozostają bez zmian .


7) Anuluje się dotychczasową treść w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 8. który po zmianie otrzymuje brzmienie :

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego zadania.

8) Skreśla się Załączniki nr 4 i nr 5 do SIWZ .

9) Anuluje się dotychczasową treść w Załączniku nr 6 do SIWZ § 3 pkt 1. pkt 2 . pkt 3. które po zmianie otrzymuje brzmienie :

1. Z tytułu wykonanych usług określonych w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ilością przepracowanych i potwierdzonych godzin.

2. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z zaakceptowanymi raportami pracy sprzętu.

3. Wartość wykonanych usług jest iloczynem ilości przepracowanych i potwierdzonych godzin pracy równiarki i ceny jednostkowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku( tekst jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-24 09:54:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-28 12:46:01
 • Liczba odsłon: 358
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655120]

przewiń do góry