Bedlno, 27.05.2010r.

RiOŚ.7624-5/10
Z A W I A D O M I E N I E

o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwaZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wszczęciu postępowania administracyjnego wymagającego udziału społeczeństwa na wniosek Państwa Aleksandry i Jerzego Durma zam. Zleszyn 6 99-311 Bedlno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa fermy tuczu brojlerów kurzych na działkach nr 141/6 i 141/10 w miejscowości Zleszyn gm. Bedlno o trzy obiekty chowu o łącznej obsadzie 180.000 szt. (720 DJP). Łączna obsada brojlerów na fermie po przeprowadzeniu inwestycji będzie wynosić 306.000 szt. (1224 DJP).Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 2 jest Wójt Gminy Bedlno.

 4. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.
Wójt Gminy Bedlno


Krzysztof KołachRozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. Strony postępowania

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Zleszyn

 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-27 14:55:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-27 14:55:34
 • Liczba odsłon: 209
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry