OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

                                                                                   

            

GMINA  BEDLNO

99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

tel.  024  281 14 23,  fax.  024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

    o wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych na  podstawie  art.  11

ust. 8  ustawy  -  pzp:

 

 

 

1. Przedmiot i zakres  zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług dystrybucji  energii   elektrycznej  do  budynku  Urzędu  Gminy  w  Bedlnie,  Bedlno  24.

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa energii  elektrycznej  i świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  na  potrzeby  biurowe  budynku Urzędu  Gminy  w  Bedlnie,  Bedlno  24  wg  poniższego zestawienia:

1.  Energia  elektryczna  w  taryfie  całodobowej   C 21.

2.  Dystrybucja (przesył)  energii  elektrycznej  w  taryfie  całodobowej  C 21.

Szacunkowe  zapotrzebowanie  w  energię  elektryczną  w  taryfie  całodobowej  o  mocy   przyłączeniowej   obiektu  65 kW  w  okresie  18  miesięcy   wyniesie  47.000  kWh,  Zamawiający  jest  zaliczany  do  IV  grupy  przyłączeniowej  oraz  do  grupy  taryfowej  C 21.

Współczynnik  mocy  tg   = 0,2  mierzony  w  punkcie  pomiaru  na  zaciskach  licznika  o  standardach  jakościowych  zgodnych  z  obowiązującymi  przepisami.

Pomiar  pobieranej  mocy  i  energii  elektrycznej  odbywa  się  na  napięciu  0,4 kV.

Układ  pomiarowo –rozliczeniowy  składa  się  z  licznika  energii  czynnej  i  biernej,  przekładników  prądowych.

Przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  CPV:

 – 09.31. 00.00-5 – elektryczność

 -  65.31. 00.00-9  - przesył  energii  elektrycznej                                   

 

2. Strona internetowa:

 www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania :  od godz. 7.30 do 15.30

                                 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można  odebrać  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno  24, 99-311 Bedlno , pokój nr 27 lub  zostanie  przekazana  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego.

 

4.Możliwość złożenia oferty  wariantowej:

Nie  dopuszcza się  składania ofert wariantowych.

 

5. Możliwość złożenia  oferty  częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert częściowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

6. Termin wykonania zamówienia:

 Od  dnia  15.05.2010 roku  do  dnia  15.11.2011 roku

 

7. Opis warunków udziału  w postępowaniu oraz  opis  sposobu  dokonywania oceny spełniania  tych  warunków.

7.1. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące:

  1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa   nakładają  obowiązek   ich  posiadania;

  2) posiadania  wiedzy i doświadczenia;

  3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia;

  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  7.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 

 7.3. Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia:

  1)   Wykonawcy  mogą   wspólnie    ubiegać   się   o   udzielenie   zamówienia.  W    takim 

        przypadku    Wykonawcy   ustanawiają   pełnomocnika  do    reprezentowania   ich   w

        postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   albo  reprezentowania   w   postępowaniu  i 

        zawarcia  umowy  w  sprawie    zamówienia   publicznego.  W  przypadku   wspólnego

        ubiegania   się   o  udzielenie   zamówienia   publicznego   przepisy    i  wymagania 

       dotyczące  Wykonawcy   stosuje  się  do  wszystkich  Wykonawców.

   2)  Jeżeli  oferta  Wykonawców, którzy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia

        zostanie   wybrana,   Zamawiający   zażąda    przed    zawarciem   umowy   w  sprawie

        zamówienia,  umowy  regulującej  współpracę  tych  wykonawców.

   3)  W  przypadku   podmiotów   składających   ofertę   wspólną   o   udzielenie  zamówienia

        wymaga   się   aby   żaden   z   nich   nie   podlegał   wykluczeniu   z   postępowania  na 

        podstawie  art. 24  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  wspólnie  spełniali warunki

        udziału  w  postępowaniu.

   4)  W   przypadku   Wykonawców   ubiegających   się   wspólnie  o  udzielenie  zamówienia

        Zamawiający   dokona   oceny  spełniania   warunków  w   postępowaniu   na  podstawie

        pełnomocnictwa  oraz  dokumentów   potwierdzających  spełnienie   warunków   udziału

         w  postępowaniu,   składanych   przez   Wykonawców   wspólnie   ubiegających   się   o

        udzielenie  zamówienia.

 

 7.4. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1)       przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający  będzie  kierował  się  regułą: „spełnia  albo  nie  spełnia”,

nie spełnienie chociażby jednego  warunku,  skutkować  będzie  wykluczeniem  Wykonawcy  z postępowania;  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą

 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

8.1.1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu  warunków  udziału  w postępowaniu  z art. 22 ust. 1

       ustawy – Prawo zamówień publicznych załącznik  Nr 3 do SIWZ,

2)      oświadczenie,    Wykonawca  nie  podlega   wykluczeniu  na  podstawie  art. 24 ustawy  Prawo  zamówień publicznych  załącznik nr 4 do SIWZ,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania ofert,

4) aktualną  koncesję   na  prowadzenie  działalności   gospodarczej  w  zakresie  obrotu  energią elektryczną  wydaną  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki

5) aktualną  umowę  z  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  ( OSD)  na  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  na  obszarze,  na  którym  znajduje  się  miejsce  dostarczenia  energii  elektrycznej  tj.  do obiektu  Zamawiającego

6) informację dotyczącą  części  zamówienia,  której  wykonanie  Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  załącznik  nr 5 do SIWZ . W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zamierza  powierzyć  części  zadania  podwykonawcom,  nie  wymaga  się  składania załącznika  nr  5.

  

8.2 Jeżeli Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie  uprawnień  do wykonywania określonej  działalności Wykonawca  postępuje  zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12. 2009 r. w  sprawie  rodzajów   dokumentów,  jakich  może żądać  zamawiający od  wykonawcy, oraz form, w   jakich te dokumenty  mogą  być składane  ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 

 

 

9. Wadium.

Zamawiający  nie  żąda   wniesienia  wadium.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena       -100%

 

11. Miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Gminy w  Bedlnie,

 Bedlno  24, 99-311 Bedlno

 pokój nr 14 – sekretariat,  do dnia  21.04.2010 r.  do godz. 12.00

 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd  Gminy Bedlno

Bedlno 24,  99-311  Bedlno

sala konferencyjna,  21.04.2010 r.  godz. 12.15

 

13. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany  ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu związania ofertą.

 

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

    

16. Informacja o  przewidywanej  aukcji  elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

 

17. Informacja o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających:

Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień uzupełniających.

 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania  się  z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania  się z wykonawcami jest:

Jadwiga Pawlak,  tel.  024  282-17-83, pok. 27.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  12.04.2010r.

 

 

 

    

                                                                        Wójt  Gminy  Bedlno

 

                                                                  mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-12 12:44:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-12 12:44:41
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655342]

przewiń do góry