OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w miejscowości Gosławice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 420 o pow. 0,92 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00026604/4.

Cena wywoławcza wynosi: 14.214,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy dwieście czternaście złotych).

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 150,00 (słownie: sto

pięćdziesiąt złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: ŁIV, ŁV, PsIV, PsV. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego jest to teren zachowania równowagi ekologicznej - łąka.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2010 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.422,00(słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa złote), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 23 lutego 2010 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 28 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-15 08:46:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 08:46:07
  • Liczba odsłon: 255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661733]

przewiń do góry