OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej przy asfaltowej drodze powiatowej w miejscowości Gosławice , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 106 o pow. 1,84 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00026604/4.

Cena wywoławcza wynosi: 57.040,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych ). D o ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 580,00 (słownie: pięćset

osiemdziesiąt złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: RV

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolniczej preferowane dla działalności

pozarolniczej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2010 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.704 ,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset cztery złote), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 23 lutego 2010 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna

Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7 . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9 . Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 28 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-15 08:40:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 08:41:42
  • Liczba odsłon: 228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653194]

przewiń do góry