OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bedlno, 99-311  Bedlno

tel. 024 282-14-20; 282-14-23 fax: 282-17-50,

 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655  z  póź. zm.)

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Urząd Gminy, Bedlno 24, 99-311  Bedlno.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 100 zł.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Bedlno na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku”

2.        Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.        Miejsce wykonania: Bedlno  

4.         Opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót takich jak:

1. Architektura zieleni:

- nasadzenia,

- czyszczenie stawu i wycinka drzew,

- mała architektura,

- ogrodzenie stawu.

2. Budowa  molo z tarasem widokowym:

3. Oświetlenie:

- roboty ziemne,

- roboty montażowe,

4. Budowa chodników, zatok parkingowych:

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne – zatoki, chodniki, krawężniki

- krawężniki i obrzeża

- konstrukcja zatoki parkingowej,

- konstrukcja chodnika,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych.

 

5.       Wspólny słownik zamówień (CPV): 45212140-9; 45233222-1;45241300-1 

6.        Wielkość: poniżej 5.150.000 EURO

 

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 18.06.2010r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:

a)      wykonali w okresie ostatnich pięciu lat jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 400.000 zł. brutto  oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.  Zamawiający uzna za spełnienie wymogu wykonania jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 400.000 zł. wówczas gdy wykonawca wykaże, iż wykonał jedno zadanie z zakresem robót obejmującym zarówno zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury jak i budowę chodników i zatok parkingowych oraz zagospodarowanie zbiornika wodnego. 

b)      dysponują osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych wpisanych na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i  ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując formułę „spełnia – nie spełnia”

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

1.      W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a)      oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)      aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e)      wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 400.000,00 zł. brutto,  z podaniem danych zleceniodawcy, wartości oraz daty i miejsca wykonania robót, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, 

f)       wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

g)      pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. f), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował ,

h)      dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.: kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w wymaganych specjalnościach, kserokopie aktualnego zaświadczenia członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

2.       W przypadku składania oferty przez wykonawców wy­stępujących wspólnie  dokumenty  wymienione w pkt. 1 lit. a, b, c, d  składa każdy wykonawca.  Natomiast  warunki wskazane w pkt. VI ppkt. 2) lit. a) - musi spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie, warunek wskazany w pkt. VI  ppkt. 4)  musi  spełnić  każdy  z  wykonawców  występujących   wspólnie,  pozostałe  warunki  wskazane  w pkt.  VI -  mogą  być  spełnione  łącznie. Ponadto zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie składający ofertę są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika, załączając pełnomocnictwo do oferty.

3.       Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt. 1 lit. b), c), d)  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

§         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

§         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

§         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający wymaga  wraz ze składaniem oferty wniesienie wadium w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy zł)

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Termin składania ofert:  30.12.2009r.  godzina 10:00.

2.       Miejsce: Urząd Gminy Bedlno,   sekretariat  pok. nr  14   

3.       Otwarcie ofert: dnia 30.12.2009r  godz. 10:15

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:

 Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Data ZAMIESZCZENIA niniejszego ogłoszenia 09/12/2009

 

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

Gmina Bedlno, 99-311  Bedlno

 

z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 09/12/2009 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

 

„Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Bedlno na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku”

 

 

 

 

                                                                                          Wójt  Gminy

                                                                               mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-09 13:22:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-09 13:22:44
  • Liczba odsłon: 233
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605075]

przewiń do góry