Bedlno, 13.11.2009 r.

RiOŚ.7624-3/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w związku z postanowieniem Wójta Gminy Bedlno z dnia 21.04.2009 r. znak: RiOŚ.7624-3/09, orzekającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor - Zbigniew Gałusa zam. Gosławice 3 99-311 Bedlno przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Zmiana sposobu użytkowania wiaty gospodarczej na budynek inwentarski chowu i hodowli drobiu (kurnik) o obsadzie 70 DJP na działce ew. nr 174 w obrębie geodezyjnym Gosławice gm. Bedlno (na terenie obszaru Natura 2000)” .

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 2 jest Wójt Gminy Bedlno.Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. Strony postępowania

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Gosławice

 5. tablica ogłoszeń sołectwa Wola Kałkowa

 6. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-13 12:11:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-13 12:11:50
 • Liczba odsłon: 276
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661144]

przewiń do góry