OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                                     GMINA BEDLNO

                                             99-311 Bedlno,   Bedlno 24

                                      tel. 024 281 14 23 , fax. 024 282 17 50

                                                      http://ugbedlno.bip.org.pl

                                   

                                   OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

               o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – pzp:

1.Przedmiot i zakres zamówienia :

Przedmiotem   zamówienia   jest   zakup paliw do autobusów i pojazdów strażackich stanowiących własność Gminy Bedlno, na potrzeby szkół i gospodarki komunalnej oraz do pojazdów prywatnych stanowiących własność rodziców uczniów niepełnosprawnych dowożonych do ośrodków wychowawczych.

a) Olej napędowy – 43.357,65 litrów   (szacunkowa ilość)

b) Benzyna bezołowiowa PB 95 – 3.054,91   litrów ( szacunkowa ilość)      

Przedmiot   zamówienia   zgodnie   z   CPV:

  – 09134100-8, 09132000-3.                                

2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail: ug@bedlno.pl

godz. urzędowania: poniedziałek do piątku w godz. 7.30 do 15.30 ,                          

                      

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego   Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 24, 99-311 Bedlno, pokój nr 27 lub otrzymać pocztą na pisemny wniosek zainteresowanego.

 4. Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianych warunków.

7.1 W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,tj:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają   obowiązek   posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem   technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych; 

7.2   W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy zapewniają realizację zamówienia znajdujący się w odległości nie większej niż 11 km od siedziby Zamawiającego;

7.3   Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: 

1)    Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia albo nie spełnia”,                                                                  

2)    Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy z postępowania : ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

pokój nr 14 – sekretariat,   04.12.2009 r. do godz. 9.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna , 04.12.2009 r. godz. 9.15

12. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem

      strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

      dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej.

16. Informacja o przewidywanym zamówieniu uzupełniającym o którym mowa w art. 67 ust.  

     1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje   możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 pkt. 1 ust. 7 i   art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z ofertami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest :

Jadwiga Dałek , tel. 024 282-17-83,   pok. 27.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-12 14:37:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-12 14:44:52
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry