Bedlno, 12.10.2009 r.

RiOŚ.7624-9/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w związku z postanowieniem Wójta Gminy Bedlno z dnia 1.10.2009 r. znak: RiOŚ.7624-9/09, orzekającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Państwo Anna i Łukasz Król zam. Annetów 4 99-311 Bedlno przedłożyli raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych w systemie bezklatkowym ściółkowym o maksymalnej obsadzie 32 000 stanowisk (128 DJP) na działce ew. nr 134/1 w obrębie geodezyjnym Franciszków gm. Bedlno.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 2 jest Wójt Gminy Bedlno.


 
Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. Strony postępowania

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Annetów

 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-12 14:06:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-12 14:07:31
 • Liczba odsłon: 228
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604931]

przewiń do góry