OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno

położonej przy asfaltowej drodze wojewódzkiej w miejscowości Bedlno Kamieniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 123/15 i 123/39 o pow. 0,3163 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :


1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr

LD1K/00026610/9 i LD1K/00028077/4.

Cena wywoławcza wynosi: 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy ).

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości

22%.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z

zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 3.000,00(słownie: trzy tysiące).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku:

Bi, Ba. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod obiekty użyteczności publicznej, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej, obiekty komunalne i usługowe.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2009 roku o godzinie 10.00 w

Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej tj. 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy), płatne

gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 20

października 2009 roku na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku

Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028

lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa

się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni

roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg

wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu

komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed

zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca

nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 28 lub tel. (024) 282-17-82 lub 282-17-70.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-18 08:34:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-18 08:34:03
  • Liczba odsłon: 238
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry