Ogłoszenie   o   wyniku    przetargu  na  „remont   drogi  powiatowej

Nr  2103E  Wilkęsy – Antoniew – Dębowa  Góra”                                                                                    

                                                                         

   

 

              Urząd  Gminy  w  Bedlnie  informuje, że  w wyniku postępowania  przetargowego,   przeprowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości  zamówienia  poniżej  kwoty określonej w przepisach  wydanych na podstawie art. 11  ust. 8  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  na 

   „remont  drogi powiatowej  Nr  2103E Wilkęsy – Antoniew- Dębowa Góra”

dokonano  wyboru  oferty   złożonej  przez

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych   

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13,  99-300  Kutno 

 

Wybrany Wykonawca  złożył  ofertę  nie podlegającą  odrzuceniu  oraz  spełnił wszystkie wymagane  warunki  udziału  w  postępowaniu. Oferta uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  przy  zastosowaniu  kryteriów: cena – 100 %.

 

Wykonawcy, którzy złożyli  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

    Łączna

  punktacja

  1.

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  ul. Ks. Kard. St.  Wyszyńskiego  13, 99-300 Kutno

 

 

 

  300,00

 

   

 

  300,00

 

 

 

 

     

 

 

W prowadzonym  postępowaniu  żadne  oferty  nie  zostały  odrzucone oraz  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony  z postępowania.

        

 

Bedlno, dnia 17.07.2009 r.

 

                                                             Wójt  Gminy Bedlno

                                                         mgr inż. Krzysztof  Kołach  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-27 11:07:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 11:07:24
  • Liczba odsłon: 188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry