OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno

położonej przy asfaltowej drodze gminnej w miejscowości Bedlno Kamieniec ,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 153/11 o pow. 0,31 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr

LD1K/00027777/4.

Cena wywoławcza wynosi: 41.000,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy ).

D o ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości

22%.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z

zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 410,00 (słownie: czterysta

dziesięć złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku:

BRIIIb, BRIVa. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego teren adaptacji i przekształceń o funkcji produkcyjno –

składowej i komunalnej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 roku o godzinie 10.00 w

Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej tj. 4 .100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych), płatne

gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 24

sierpnia 2009 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku

Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028

lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa

się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni

roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7 . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg

wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu

komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9 . Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed

zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca

nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 15 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-24 08:16:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 14:28:21
  • Liczba odsłon: 229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665122]

przewiń do góry