Bedlno, dnia 06.05.2009r

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOktórego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, tel (024)2821420,

e-mail ug@bedlno.pl

ogłasza, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Gminy Bedlno”

CPV: 32.55.12.00-2 - centrale telefoniczne

64.21.00.00-1 - usługi telefoniczne i przesyłanie danych

nr ogłoszenia: 101794 -2009

postępowanie zostaje unieważnione.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego z uwagi na to, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez naruszenie art.29 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odnośnie niejednoznacznego i niewyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia, bez zawarcia w opisie konieczności przeniesienia centrali telefonicznej do nowego budynku urzędu.

Komisja przetargowa na podstawie ponownego dokonania analizy zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie warunków stawianych Wykonawcom, stwierdziła brak istotnego zapisu w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego wymogu zmiany lokalizacji obiektu, w którym świadczona będzie usługa.

Na skutek nie umieszczenia tego zapisu w opisie przedmiotu zamówienia, żaden z Wykonawców nie złożył oferty, która spełniałaby wszystkie założenia, których oczekiwał Zamawiający.

W związku z tym realizacja zamówienia, przy tak opisanym przedmiocie nie leży w interesie społecznym, gdyż zawarcie umowy na okres 3 lat na adres aktualnej siedziby urzędu mija się z celowością racjonalnego wydatkowania środków finansowych.

Zaistniała wada w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, gdyż nie obejmowałaby okoliczności przeniesienia centrali telefonicznej do nowego budynku urzędu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający orzekł jak na wstępie.
WÓJT GMINY


mgr inż. Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-06 09:45:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 09:45:06
  • Liczba odsłon: 203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665281]

przewiń do góry