Ogłoszenie  o  wyniku  przetargu  na „remont  drogi  w

 miejscowości  Wola  Kałkowa”

                                                                        

 

              Urząd  Gminy  w  Bedlnie  informuje, że  w wyniku postępowania  przetargowego,   przeprowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości  zamówienia  poniżej  kwoty określonej w przepisach  wydanych na podstawie art. 11  ust. 8  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  na 

                   „remont  drogi  w  miejscowości  Wola  Kałkowa”

dokonano  wyboru  oferty   złożonej  przez

 

    Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe                                                                                                                                                           

    „FA-BUD” Michał  Nowacki,  Pniewo  Małe  16,

    99-311  Bedlno 

 

Wybrany Wykonawca  złożył  ofertę  nie podlegającą  odrzuceniu  oraz  spełnił wszystkie wymagane  warunki  udziału  w  postępowaniu. Oferta uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  przy  zastosowaniu  kryteriów: cena – 100 %.

 

Wykonawcy, którzy złożyli  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

    Łączna

  punktacja

  1.

 

 

 

 

 

 2.

 

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych „DROG-MAZ” s.c. ul.Kalinowa 45

09-400 Płock

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe   „FA-BUD”

Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

 

 

  228,12

 

 

 

 

  300,00

 

  228,12

 

 

 

 

  300,00

  

 

 

W prowadzonym  postępowaniu  żadne  oferty  nie  zostały  odrzucone oraz  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony  z postępowania.

 

 

                                                                              Wójt  Gminy

                                                                  mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-29 12:54:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-29 12:54:05
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry