U R Z Ą D G M I N Y

W B E D L N I E
SPRAWOZDANIE


Z REALIZACJI BUDŻETU

GMINY BEDLNO


ZA 2 0 0 8 ROK

BEDLNO MARZEC 2009 ROK


Bedlno, dnia 17.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO

ZA 2008 ROK


Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. po zmianach wynosi 12.219.753,77 zł., natomiast wydatków budżetowych 14.381.295,77 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który

został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych .

Dochody za 2008 rok wykonane zostały w kwocie 12.604.385,97 zł., co stanowi 103 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 12.609.247,81 zł., co stanowi 88% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS deficyt budżetowy w wysokości – 4.861,84 zł.

Ważniejsze źródła dochodów :

 • dochody własne 4.212.953,42

w tym :

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.451.644,55

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 123.407,93

3) pozostałe dochody własne - 2.637.900,94

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2.229.127,40

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 • dotacja celowa na zakup zastawu komputerowego wraz 6.000,-

 • z oprogramowaniem dla stanowiska realizującego zadania z funduszu

 • alimentacyjnego

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin 251.990,95

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej – na remont kwatery wojennej z 1939 r.

w Pleckiej Dąbrowie 2.000,-

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na mechaniczne profilowanie poboczy 10.000,-

i rowów

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 4.029,-

źródeł ( środki z EFS i budżetu państwa na realizację programu „ Nowy Impuls-

projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” ) 4.029,-

 • dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności” 77.522,20

 • - subwencje z budżetu państwa 5.810.763,-

Główne kierunki wydatków :

1) Wydatki bieżące 9.830.088,72

w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 218.852,-

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17.457,92

 • wydatki związane z realizacją programu „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe

szkół wiejskich w województwie łódzkim” 4.029,-

- pozostałe wydatki bieżące 9.589.749,80

2) Wydatki majątkowe 2.779.159,09

W sprawozdaniu Rb-Z za 2008 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe , co oznacza , że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych ( kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług ) oraz gwarancji i poręczeń. Na koniec 2008 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 196.036,92 ( sprawozdanie Rb-N )

w tym:

a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej,

podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej

- salda zaległości 17.458,54

b) dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny,

podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości,

opłaty za pobór wody, czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów

 • salda zaległości 178.578,38


W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody 28.708,85

- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów 3.364,96

- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy 1.950,95

- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 22.557,09

saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 44.727,05

 • saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17.357,79 saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 59.853,70

 • saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 57,99


Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie %

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 397.126,51,- 411.126,39 104

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi x 16.000,- x

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci

pieniężnej x 16.000,- x


Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 397.126,51 395.126,39 100

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 2.000,- x x

zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku

ubezpieczenia budynków rolniczych

(Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

W I połowie 2008 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.

§ 0750 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na

których polują koła łowieckie 3.042,- 3.041,88 100


Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 392.084,51 392.084,51 100

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.


Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ 231.400,- 308.467,44 133

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 231.400,- 308.467,44 133

§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień) 700,- 1.900,80 272

§ 0830 – odpłatność za pobór wody z wodociągów 230.000,- 304.776,14 133

wiejskich

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat

za zużytą wodę 700,- 1790,50 256


Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10.000,- 10.000,- 100

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 10.000,- 10.000,- 100

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na mechaniczne

profilowanie poboczy i rowów w miejscowości Orłów 10.000,- 10.000,- 100

Otrzymano dotację celową na profilowanie poboczy i rowów .


Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 328.421,- 345.295,22 105

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328.421,- 345.295,22 105

§ 0470 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie

gruntów od osób fizycznych i prawnych

naliczane w wysokości 3% wartości gruntów 7.029,- 7.429,16 106

§ 0690 – wpływy z różnych opłat x 8,80 x

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych

i prawnych użytkujących grunty będące własnością

gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych

i mieszkalnych 69.217,- 70.161,76 101

§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 250.575,- 265.865,70 106

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2008 roku uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości :

 1. sprzedaż nieruchomości położonej Bedlno Kamieniec ( nr działki 123/17 )

 2. sprzedaż nieruchomości położonej Bedlno Kamieniec ( nr działki 151/1 )

 3. sprzedaż nieruchomości położonej w Pleckiej Dąbrowie ( Nr działek 320/3 i 320/4 )

Ogółem dochody ze sprzedaży składników majątkowych 265.865,70

§ 0830 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną

w budynku komunalnym w Wojszycach przez

wynajmującego pomieszczenie na działalność

handlową 1.600,- 1.677,10 105

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu

i dzierżawy składników majątkowych x 152,70 x

oraz za wieczyste użytkowanie gruntów


Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.000,- 2.000,- 100

Rozdz.71035 – Cmentarze 2.000,- 2.000,- 100

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2.000,- 2.000,- 100

na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej .

Dotacja otrzymana od wojewody łódzkiego na remont kwatery wojennej z 1939 r. w

Pleckiej Dąbrowie ( na wykonanie pomnika z tablicą memoratywną )


Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72.069,- 82.681,51 115

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 70.569,- 70.445,73 100

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie 69.854,- 69.843,89 100

§ 2360 – pobrana prowizja za dowody osobiste -5 % 715,- 601,84 84

uzyskanych na rzecz budżetu państwa dot.

zadań zleconych


Rozdz.. 75023 – Urzędy gmin 1.500,- 12.235,78 816


§ 0830 – wpływy dotyczą 1.500,- 913,44 61

     • usługi ksero 1.500,- 421,50 34

- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne x 491,94 x

§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci x 11.258 x

pieniężnej

§ 0970-wpływy z różnych dochodów x 64,34 x

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.


Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 920,- 920,- 100

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 920,- 920,- 100

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację 920,- 920,- 100

rejestrów wyborców

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. 470,- 1.469,54 100

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1.470,- 1.469,54 100

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu

obrony cywilnej 1.470,- 1.469,54 100


Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3.098.794,- 3.279.457,34 106

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku 2.200,- 1.780,- 81

§ 0350 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez

Urząd Skarbowy 2.000,- 1.780,- 89

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty

podatkowej 200,- x x


Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności

cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 533.072,- 477.309,06 90

§ 0310 – podatek od nieruchomości 517.181,- 451.070,79 87

§ 0320 – podatek rolny 3.462,- 3.593,- 104

§ 0330 – podatek leśny 900,- 909,- 101

§ 0340 – podatek od środków transportowych 8.229,- 8.229,- 100

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000,- 9.505,- 317

§ 0690 – opłaty za czynności egzekucyjne

(dot. windykacji podatków i opłat) 100,- 114,40 114

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków

od osób fizycznych 200,- 3.887,87 1944


Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego

podatku od spadków i darowizn ,podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.241.433,- 1.297.117,13 104

§ 0310 – podatek od nieruchomości 127.690,- 143.699,80 113

§ 0320 - podatek rolny 859.542,- 854.386,21 99

§ 0330 - podatek leśny 1.461,- 1.468,76 101

§ 0340 - podatek od środków transportowych 167.025,- 150.821,00 90

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn 10.000,- 25.122,00 251

( dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu

Skarbowego )

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej 3.000,- 7.510,00 250

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.715,- 8.962,55 523

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 62.000,- 93.092,65 150

§ 0690 - opłaty za czynności egzekucyjne 3.000,- 4.344,50 145

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 6.000,- 7.709,66 128

Rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej 51.784,- 51.606,60 100

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 40.000,- 32.216,00 81

§ 0490 – wpłaty za wpisy do ewidencji działalności 11.784,- 13.203,60 112

gospodarczej (4.350) i za zajęcie pasa drogowego(8.853,60)

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje x 6.187,00 x


Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 1.270.305,- 1.451.644,55 114

§ 0010 – udział we wpływach w podatku dochodowym od

osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,

przekazywany przez M.F. 1.263.305,- 1.401.159,00 111

§ 0020 – udział 5% we wpływach w podatku dochodowym od

osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie

posiadających osobowości prawnej, posiadających

siedzibę na terenie gminy 7.000,- 50.485,55 721


Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 5.860.763,- 5.934.170,93 101

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 3.496.301,- 3.496.301,00 100

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 3.496.301,- 3.496.301,00 100


Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza dla subwencji

ogólnej dla gmin 2.314.462,- 2.314.462,00 100

§ 2920 – subwencja ogólna 2.314.462,- 2.314.462,00 100


Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 50.000,- 123.407,93 247

§ 0920 – odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku

bieżącym w formie lokat depozytowych 50.000,- 123.407,93 247


Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 24.997,- 31.650,35 127

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 21.365,- 25.970,55 122

§ 0830 – wpłaty za wynajem sal lekcyjnych 4.918,- 9.521,09 194

§ 0920 - pozostałe odsetki x 3,20 x

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie

zajęć języka angielskiego w klasach I – II. 12.418,- 12.417,26 100

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 3.022,- 3.022,00 100

( środki pochodzą z Europejskiego Funduszu

Społecznego na realizację programu „Nowy Impuls- projekty

rozwojowe szkół wiejskich w woj. Łódzkim”)

§2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą

z budżetu państwa – realizacja programu „Nowy Impuls-

projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie

łódzkim” 1.007,- 1.007,00 100


Rozdz. 80110 – Gimnazja 3.500,- 4.915,30 140

§ 0830 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bedlnie 500,- 1.912,00 382

§ 0920 – pozostałe odsetki x 3,30 x

wpływ odsetek za wynajem sali sportowej w Bedlnie

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej 3.000,- 3.000,00 100

Darowizna otrzymana na zakup kserokopiarki dla gimnazjum.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół x 632,50 x

§ 0830 – wpływy z usług x 632,50 x


Rozdz.80195 - Pozostała działalność 132,- 132,00 100

§ 2030 – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji 132,- 132,00 100

egzaminacyjnej


Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 70.000,- 98.128,35 140

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,- 98.128,35 140

§ 0480 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 70.000,- 98.128,35 140


Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.060.451,26 2.041.404,89 99

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1.276.439,30 1.277.728,17 100

§ 0920 – pozostałe odsetki 10,30 10,30 100

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 326,- 326,00 100

Dochody dotyczą zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

§ 2010- dotacja celowa na zasiłki rodzinne 1.270.103,- 1.270.096,94 100

§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej x 1.294,93 x

i funduszu alimentacyjnego

§ 6310 – dotacja na zakup zestawu komputerowego wraz 6.000,- 6.000,00 100

z oprogramowaniem dla stanowiska realizującego

zadania z funduszu alimentacyjnego


Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej 18.662,- 18.267,27 98

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na .

ubezpieczenia zdrowotne 18.662,- 18.267,27 98


Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 515.749,- 496.194,25 96

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc

w naturze, mające na celu poprawę poziomu życia

rodzin i osób samotnych oraz na pokrycie opłacanych

składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 496.000,- 476.445,25 96

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę

zasiłków okresowych 19.749,- 19.749,00 100

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 113.509,- 113.509,00 100

§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u

realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej 113.509,- 113.509,00 100

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 136.091,96 135.706,20 100

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków

celowych w ramach rządowego programu

„pomoc państwa w zakresie dożywiania ” 58.184,- 58.184,00 100

§ 2008- dotacja rozwojowa na realizację projektu 73.990,80 73.624,44 100

„Droga do samodzielności”

§ 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu 3.917,16 3.897,76 100

„Droga do samodzielności”


Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50.342,- 47.999,69 95

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów 50.342,- 47.999,69 95

§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 50.342,- 47.999,69 95

Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA x 131,50 x

ŚRODOWISKA

Rozdz.90095- Pozostała działalność x 131,50 x

§ 0570 – grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych x 100,00 x

§ 0690 – wpływy z różnych opłat x 21,80 x

§ 0920 – pozostałe odsetki x 9,70 x


Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 11.000,- 9.482,82 86

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.000,- 9.482,82 86

§ 0830 – wpływy z usług : 11.000,- 6.267,22 57

- za wynajem sal i naczyń AGD 11.000,- 4.387,93 x

- za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków x 1.879,29 x

§ 0920 - wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty za energię

elektryczną w świetlicy Franciszków x 5,60 x

§0960 - darowizny otrzymane na zadania związane z kulturą x 3.210,00 x


Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :


Plan Wykonanie %

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 409.542,51 409.542,43 100

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze 17.458,- 17.457,92 100

§ 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. 17.458,- 17.457,92 100

Wydatkowane środki związane są z 2%

odpisem od wpływów z podatku rolnego

wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych


Rozdz.01095 – Pozostała działalność 392.084,51 392.084,51 100

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 6.540,19 6.540,19 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 987,52 987,52 100

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 160,22 160,22 100

§ 4430 - różne opłaty i składki 384.396,58 384.396,58 100

Wydatki powyższe związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę . Środki pochodzą

z dotacji.


Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ 333.832,- 231.590,29 69

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 333.832,- 231.590,29 69

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 5.800,- 5.581,11 96

§ 4140 – wpłaty na PFRON 5.400,- 1.957,61 36

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 39.020,- 38.302,52 98

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 33.000,- 8.694,89 26

§ 4260 – zakup energii 137.000 ,- 123.425,86 90

§ 4270 – zakup usług remontowych 29.000,- 10.349,76 36

§ 4300 – zakup usług pozostałych 26.000,- 6.061,44 23

§ 4430 – różne opłaty i składki 14.310,- 13.366,00 93

§ 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych 302,- 302,00 100

§ 4530 – podatek VAT 10.000,- - 214, 00 x

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 34.000,- 23.763,10 70


Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich. Wydatki inwestycyjne tj. zakup 2 pomp wodnych dla hydroforni

w Pniewie i Głuchowie