OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23, fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy - pzp:
1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi Gruszkowizna - Jaroszówka, o długości 650 m, szer. 3,00 m, z destruktu asfaltowego – materiał Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

45.23. 31.40.2 – roboty drogowe


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : od godz. 7,30 do 15 ,30

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.


4.Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie zadania 31.03.2010 r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

2) nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


8. Wadium.

Wadium w wysokości 600 zł.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -100%


10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 15.04.2009 r. do godz. 9,00


11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna, 15.04.2009 r. godz. 9.45


12. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.


13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .


16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Jadwiga Pawlak, tel. 024 282-17-83, pok. 16.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2009 r.

Wójt Gminy Bedlno


mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-24 10:16:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 10:16:51
  • Liczba odsłon: 182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660190]

przewiń do góry