OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

                                                                                   

            

GMINA  BEDLNO

99 – 311 Bedlno,  Bedlno 23D

tel.  024  281 14 23,  fax.  024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

                 o wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych na  podstawie  art.  11 ust. 8  ustawy  -  pzp:

 

 

 

1. Przedmiot i zakres  zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie   remontu  drogi  w  miejscowości  Trzciniec,  o  długości  640 m, szer.   3,00 m, z destruktu asfaltowego – materiał Zamawiającego.

Przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  CPV:

 – 45.23. 31.40.2 – roboty  drogowe                              

 

2. Strona internetowa:

 www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania :  od godz. 7,30 do 15 ,30

                                 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można  odebrać  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno  23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub  zostanie  przekazana  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego.

 

4.Możliwość złożenia oferty  wariantowej:

Nie  dopuszcza się  składania ofert wariantowych.

 

5. Możliwość złożenia  oferty  częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert częściowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

6. Termin wykonania zamówienia:

 Zakończenie  zadania  31.03.2010 r.

 

7. Warunki  udziału w postępowaniu oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania warunków:

 W przetargu mogą  wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają  wymagania  opisane w art. 22 ust.1  ustawy Prawo  zamówień  publicznych, tj.:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia  lub  przedstawią  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia;

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24 ust.  1

 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

1) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający  będzie  kierował  się  regułą: „spełnia  albo  nie  spełnia”,

2) nie spełnienie chociażby jednego  warunku,  skutkować  będzie  wykluczeniem  Wykonawcy  z postępowania;  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą.          

 

8. Wadium.

Wadium  w  wysokości  600 zł.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena       -100%

 

10. Miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Gminy w  Bedlnie,

 Bedlno  23D, 99-311 Bedlno

 pokój nr 4 – sekretariat,  do dnia  15.04.2009 r.  do godz. 9,00

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd  Gminy Bedlno

Bedlno 23D,  99-311  Bedlno

sala konferencyjna,  15.04.2009 r.  godz. 9.25

 

12. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany  ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu związania ofertą.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

    

15. Informacja o  przewidywanej  aukcji  elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

 

16. Informacja o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających:

Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówień uzupełniających.

 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania  się  z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania  się z wykonawcami jest:

Jadwiga Pawlak,  tel.  024  282-17-83, pok. 16.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie  Zamówień  Publicznych w dniu 24.03.2009 r.

 

 

 

    

 

                                                               Wójt  Gminy  Bedlno

 

                                                             mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-24 10:00:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 10:00:49
  • Liczba odsłon: 189
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655316]

przewiń do góry