OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w miejscowości Pniewo , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 42 o pow. 1,00 ha. Bardzo atrakcyjne położenie: od strony północnej asfaltowa droga gminna, od strony południowej sąsiedztwo węzła

kolejowego z możliwością dobudowania bocznicy kolejowej.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00031328/3.

Cena wywoławcza wynosi: 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

2. Wysokość postąpienia przy licytacji wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: RIVa, RIVb, RIIIb. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego teren potencjalnego rozwoju funkcji usługowej, produkcyjno – składowej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2009 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 9 lutego 2009 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna

Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7 . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9 . Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 15 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 09:41:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 09:54:06
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665200]

przewiń do góry