Ogłoszenie o wyniku przetargu na „Zakup paliwa do autobusów szkolnych i pojazdów strażackich stanowiących własność Gminy Bedlno na potrzeby szkół i gospodarki komunalnej oraz do pojazdów prywatnych stanowiących własność rodziców uczniów niepełnosprawnych dowożonych do ośrodków wychowawczych”
Urząd Gminy w Bedlnie informuje ,że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych,na wykonanie zadania: pn.


Zakup paliwa do autobusów szkolnych i pojazdów strażackich stanowiących własność Gminy Bedlno na potrzeby szkół i gospodarki komunalnej oraz do pojazdów prywatnych stanowiących własność rodziców uczniów niepełnosprawnych dowożonych do ośrodków wychowawczych”


dokonano wyboru oferty złożonej przez

Firmę Handlowo -Usługową „MIZIOŁEK” Michał Miziołek Sokół 1, 99-314 Krzyżanów


Wartość wybranej oferty :

 1. Olej napędowy - 3,23 zł brutto za 1 litr

  słownie :trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy

 2. Benzyna bezołowiowa - 3,23 zł brutto za 1 litr

  słownie: cztery złote pięć groszy.


Wybrany Dostawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu .Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena – 100 %

Dostawcy,którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Dostawcy

Liczba punktów w

kryterium cena

Łączna punktacja

1

Firma Handlowo- Usługowa

MIZIOŁEK” Michał Miziołek

Sokół 1,99-314 Krzyżanów

300

300


W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Dostawca nie został wykluczony z postępowania.


Bedlno, dnia 11.12.2008 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-11 09:04:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-11 09:04:53
 • Liczba odsłon: 223
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665119]

przewiń do góry