Ogłoszenie o wyniku przetargu na „remont cząstkowy dróg gminnych”


Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na

remont cząstkowy dróg gminnych”

dokonano wyboru oferty złożonej przez

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

„FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno


Wartość wybranej oferty brutto 109,80 zł cena jednostkowa za 1m²

słownie: sto dziewięć zł 80/100


Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów: cena – 100 %.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna

punktacja

1.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD”

Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno300,00


300,00W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-30 16:22:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-30 16:22:43
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry