Ogłoszenie o  wyniku przetargu  na  „remont  drogi

Stradzew – Stanisławice – Szewce  Nagórne”

  

 

              Urząd  Gminy  w  Bedlnie  informuje, że  w wyniku postępowania  przetargowego,   przeprowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości  zamówienia  poniżej  kwoty określonej w przepisach  wydanych na podstawie art. 11  ust. 8  ustawy Prawo  zamówień  publicznych,  na 

„remont  drogi Stradzew – Stanisławice – Szewce  Nagórne”

dokonano  wyboru  oferty   złożonej  przez

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe                                                                        

 „FA-BUD” Michał  Nowacki,    Pniewo  Małe  16,  99-311  Bedlno 

 

Wartość  wybranej  oferty   brutto  171.562,50  zł   

słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa  zł 50/100

 

Wybrany Wykonawca  złożył  ofertę  nie podlegającą  odrzuceniu  oraz  spełnił wszystkie wymagane  warunki  udziału  w  postępowaniu. Oferta uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  przy  zastosowaniu  kryteriów: cena – 100 %.

 

Wykonawcy, którzy złożyli  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

    Łączna

  punktacja

  1.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe   „FA-BUD”

Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

 

 

    300,00

 

300,00

  

 

 

W prowadzonym  postępowaniu  żadne  oferty  nie  zostały  odrzucone oraz  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony  z postępowania.

 

    

                                                                         Wójt  Gminy

                                                                  mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-28 12:09:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-28 12:09:53
  • Liczba odsłon: 210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661533]

przewiń do góry