SPECYFIKACJA


ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający : GMINA BEDLNO

Bedlno 23 D

99 – 311 Bedlno

Tel. 024 282 14 23, fax 024 282 17 50
Przedmiot zamówienia : dostawa destruktu asfaltowego na drogi gminne
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony .

ZATWIERDZAM

Specyfikację z załącznikami................................................

12 marzec 2008 rok


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Sprawa nr 341/ 3 /2008


 1. Nazwa i adres zamawiającego


1.1Zamawiający : Gmina Bedlno, reprezentowana przez:

Wójt Gminy Bedlno – Krzysztof Kołach

  1. Adres :

Bedlno 23 D

99 – 311 Bedlno

Tel 024 2821423 , faks 024 2821750


 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 ).

2.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 86, poz. 605 )

2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 241, poz. 1763 ).


 1. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10.000 t destruktu asfaltowego na drogi gminne.

3.2 Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu wyłącznie wykonawców, którzy wykonują prace związane z pozyskiwaniem przedmiotu zamówienia w odległości max. 30 km od siedziby Zamawiającego.

 1. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 1. Oferty częściowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 1. Oferty wariantowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych.


 1. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie zrealizowane do dnia 31.12.2008r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

  1. Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :

 1. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą : „ spełnia albo nie spełnia”,

 2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .


 1. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 2 do siwz).


 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się , z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie , z zachowaniem formy pisemnej.

Zamawiający informuje ,że wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Zamawiającego , jak i Wykonawców przekazywane są pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu , telefaksu uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata ( Zamawiającego lub Wykonawcy ) przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.


  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami :

Pawlak Jadwiga - Urząd Gminy, 99-311 Bedlno, pokój Nr 16, tel. (024) 282-17-62

Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może tylko w godzinach od 7:30 do 15 :00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.


 1. Termin związania ofertą :


  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

  2. Bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.


 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

12.1.

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 2. Ofertę składa się , pod rygorem nieważności , w formie pisemnej , zgodnie ze wzorem formularza cenowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane na komputerze , maszynie do pisania lub ręcznie pismem wyraźnym , długopisem lub nieścieralnym atramentem.

 5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

 7. Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty , o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) musi być przedstawione w formie oryginału.

 8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

 9. kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę .


12.2 Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie , zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Koperta powinna być opisana nazwą przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia według podanego niżej wzoru :


Wzór koperty: „ZAMAWIAJĄCY GMINA BEDLNO

Oferta zapytanie o cenę: „ Dostawa destruktu asfaltowego”.

Nie otwierać przed < Data i godzina otwarcia ofert>”


12.3 Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert , wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty , z tym , że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” . Do „zmiany” lub „wycofania” oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego , że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

12.4 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

12.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

12.6 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu


przewidzianego na wniesienie protestu.

12.7 Zgodnie z przepisem art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ;

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy – Prawo zamówień publicznych , lub błędy w obliczeniu ceny.

 7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert :

  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Bedlno

Adres : Bedlno 23D, 99 – 311 Bedlno w sekretariacie w terminie do dnia 25.03.2008r. do godz. 9.00.

  1. . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno 23D, 99 – 311 Bedlno , sala konferencyjna w dniu 25.03. 2008 roku o godz. 9.15

13.3.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  1. .1)Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2)Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w / w informacji

3)Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy ( firmy) oraz adresy . Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

4).Informacje , o których mowa powyżej , Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


14. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


14.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są ;


Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %14.2 Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za 1 t destruktu. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:Najniższa cena brutto oferty

Kryterium cena = -------------------------------------- x 100 pkt x 100%

Cena brutto badanej oferty

w ofercie ocenianej


14.3 Ocena końcowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków komisji przetargowej za w/ w kryterium.

14.4 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium ) zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uznanych punktów .

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy , który uzyska najwyższą ilość punktów.


15. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .


15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty , Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ), siedzibę i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

 2. Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 3. Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

podając uzasadnienie faktyczne i prawne


15.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje, o których mowa w pkt. 15.1 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy na korytarzu dolnym oraz na stronie internetowej .


15.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający powiadomi listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy.

15.4 Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


16. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy.

16.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz.17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:


17.1 Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 183 ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom , a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , a przed upływem terminu do składania ofert , w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na prowadzoną przez Prezesa Urzędu , listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej ( art. 179 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych) . Środek ochrony prawnej określony w dziale VI rozdział 4 Prawo zamówień publicznych przysługuje również Zamawiającemu.


18. Postanowienia końcowe

18. 1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

18.2 Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są :


 1. Załącznik Nr 1 – formularz cenowy,

 2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy zg. z art.22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1i 2

 3. Załącznik Nr 3 – wzór umowy.


Załącznik nr 1

do siwz


FORMULARZ CENOWYpieczęć adresowa Wykonawcy


Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę destruktu asfaltowego na drogi gminne


1) oferujemy dostawę destruktu

za cenę netto …………. zł za 1 t słownie: ………………………………………. zł

za cenę brutto ………….zł za 1 t słownie: ………………………………………... zł


2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym ze wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte


3 ) oświadczamy , że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach , miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .


4 ) warunki płatności 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.


5) oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione pozostałym uczestnikom postępowania.


6 ) oświadczamy, że do reprezentowania Wykonawcy upoważniony jest .............................................................................................

7) załącznik do niniejszej oferty to :

 1. ...........................................................................

 2. ...........................................................................

 3. ...............................................................................

 4. ..............................................................................


...............................................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)................................... dnia ..............................................

* - niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2

do siwz
.......................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )


OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „dostawę destruktu asfaltowego na drogi gminne”

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 ) tj: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności będącej przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
..........................................................................................

podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
Data .....................................................................
PROJEKT Zał. Nr 3

do siwz

UMOWA NR ......./2007
Zawarta w dniu ………………………. roku w Bedlnie pomiędzy:

Gminą Bedlno zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :


1. Wójta Gminy Bedlno - mgr inż. Krzysztofa Kołacha


a ………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez :


1. ………………………………………………………………………………………….


Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych


Strony zawierają umowę o następującej treści:


§ 1. 1. „Dostawca” zobowiązuje się sprzedać Gminie 10.000 ton destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznej dróg ……. w roku 2008.

2. Wielkość sprzedaży uzależniona będzie od wielkości pozyskiwanego destruktu asfaltowego w okresie trwania umowy.

3. W przypadku nie dysponowania przez „Dostawcę” wielkością umowną destruktu asfaltowego, jego sprzedaż ulegnie zmniejszeniu.

§ 2. 1. „Zamawiający” zobowiązuje się do zapłacenia za sprzedaną ilość destruktu ceny umownej brutto będącej iloczynem liczby ton sprzedanego destruktu i ceny jednej tony destruktu.

2. Cenę brutto jednej tony destruktu asfaltowego ustala się w wysokości ……. Zł słownie: …………………………………………………. zł.

3. Zapłata za sprzedany destrukt będzie następowała za każdą dostawę, przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Gminę.


§ 3. „Dostawca” poinformuje „Zamawiającego” o terminie, miejscu

i wielkości odbioru destruktu asfaltowego z 2-dniowym wyprzedzeniem.


§ 4. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……. 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.


§ 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a zwłaszcza przepisy regulujące wzajemne zobowiązania i skutki nie wykonania zobowiązań.


§ 7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla „Zamawiającego” jeden dla „Dostawcy”.
ZAMAWIAJĄCY:                                                      DOSTAWCA:


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-13 11:12:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 11:12:43
 • Liczba odsłon: 241
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1658320]

przewiń do góry