Bedlno, dnia 2008.03.10.

 

                                                                                                            

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

                Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004roku – prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia nie przekraczającym kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy wym. wyżej na wykonanie zadania:

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Hurt – Pap Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno, ul. 29-go Listopada 64

 

Wartość wybranej oferty brutto 67.956,32 złotych ( słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 32/100).

 

Wybrany Dostawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena – 100%.

 

Dostawcy którzy złożyli oferty  w wymienionym wyżej postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa i adres Dostawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Hurt – Pap Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno,ul. 29-go Listopada 64

 

           300

              300

 

 W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Dostawca nie został wykluczony z postępowania.

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                     mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-13 11:00:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 11:00:13
  • Liczba odsłon: 212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry