Zobacz podgałęzie

SPECYFIKACJA

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

Zamawiający : GMINA BEDLNO

Bedlno 23 D

99 – 311 Bedlno

Tel. 024 282 14 23, fax 024 282 17 50

e-mail ug@bedlno.pl

 

 

 

Przedmiot zamówienia :

zakup materiałów biurowych przeznaczonych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

 

 

 

 

ZATWIERDZAM

Specyfikację z załącznikami

 

 

...........................

29  lutego 2008 rok

 

 

 

 

 

 

341/2 /2008

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1.   Nazwa i adres zamawiającego

 

1.1Zamawiający : Gmina Bedlno, reprezentowana przez:

Wójt Gminy Bedlno – Krzysztof Kołach

 1.2.Adres Zamawiającego:

Bedlno 23 D

99 – 311 Bedlno

Tel 024 2821423 , faks 024 2821750

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp (poniżej progów unijnych) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 ,poz. 1163 z późn. zm. ).

2.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od dostawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 86, poz. 605 )

2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 241, poz. 1763 ).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych.

3.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV – 212000005, 2280200008, 302173202

 

4. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

5. Oferty częściowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Oferty wariantowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych.

 

 

7.Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do 31.12.2008 r.

 

8.Opis warunków udziału w postępowaniu:

 8.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

8.2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zapewniają realizację każdej partii zamówienia zgodnie ze składanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w terminie 2 dni.

8.3.Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :

1.   Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą : „ spełnia albo nie spełnia”,

2.     Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

 

9. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

9.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 2 do siwz).

9.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

10.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

10.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się , z zastrzeżeniem

   wyjątków określonych w ustawie , z zachowaniem formy pisemnej.

10.2.Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Zamawiającego , jak i Wykonawców przekazywane są pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną . Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.3.Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu , telefaksu uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata ( Zamawiającego lub Wykonawcy) przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

   10.4.Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

10.5.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

   Kacperska Magdalena, tel: 24 2821423

Porozumiewanie się Wykonawców z uprawnioną osobą odbywać się może tylko w godzinach od 7.30 do 14.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie na numer podany wyżej.

 

11.Termin związania ofertą :

11.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

11.2.Bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

11.3.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

12.Opis sposobu przygotowania oferty:

12.1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

12.2.Ofertę składa się , pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza cenowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

12.3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

12.4.Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane na komputerze , maszynie do pisania lub ręcznie pismem wyraźnym, długopisem lub nieścieralnym atramentem.

12.5.Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

12.6.Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

12.7.Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty , o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) musi być przedstawione w formie oryginału.

12.8.Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

12.9.Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę .

13. Składanie ofert

13.1 Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie , zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności i zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Koperta powinna być opisana nazwą przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia według podanego niżej wzoru :

 

Wzór koperty: „ZAMAWIAJĄCY GMINA BEDLNO

Oferta na przetarg nieograniczony: Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bedlno oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Nie otwierać przed < Data i godzina otwarcia ofert>”

13.2 Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert , wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty , z tym , że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” . Do „zmiany” lub „wycofania” oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego , że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

13.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca

13.4 Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

13.5 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.6 Zgodnie z przepisem art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

1.   jest niezgodna z ustawą,

2.   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4.   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.   została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6.   zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy – Prawo zamówień publicznych , lub błędy w obliczeniu ceny.

  7.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

  8.Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

14.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert :

14.1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w

Bedlnie w terminie do dnia 10 marca 2008 r. do godz. 9.00

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno 23D, 99 – 311 Bedlno , sala konferencyjna w dniu 10 marca 2008 r. o godz. 9.15

14.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

14.4.1)Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2)Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w / w

informacji

3)Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy ( firmy) oraz adresy .

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

4).Informacje , o których mowa powyżej , Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

15. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

15.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są :

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

 

15.2. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się w/g. wzoru:

 

 

   &nb