SPECYFIKACJA


ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający : GMINA BEDLNO

Bedlno 23 D

99 – 311 Bedlno

Tel. 024 282 14 23, fax 024 282 17 50

e-mail ug@bedlno.pl
Przedmiot zamówienia : zakup materiałów biurowych przeznaczonych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

ZATWIERDZAM

Specyfikację z załącznikami............................................

14 lutego 2008 rok341/ /2007
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


 1. Nazwa i adres zamawiającego


1.1Zamawiający : Gmina Bedlno, reprezentowana przez:

Wójt Gminy Bedlno – Krzysztof Kołach


  1. Adres :

Bedlno 23 D

99 – 311 Bedlno

Tel 024 2821423 , faks 024 2821750


2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp (poniżej progów unijnych) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164 ,poz. 1163 z późn. zm. ).

2.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od dostawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 86, poz. 605 )

2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 241, poz. 1763 ).


3. Opis przedmiotu zamówienia :

3.1Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych.


 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV – 212000005, 2280200008, 302173202


4. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.5. Oferty częściowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 1. Oferty wariantowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych. 1. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do 31.12.2008 r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zapewniają realizację każdej partii zamówienia zgodnie ze składanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w terminie 2 dni.

  2. Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :

 1. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą : „ spełnia albo nie spełnia”,

 2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą . 1. Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 2 do siwz).

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się , z zastrzeżeniem

wyjątków określonych w ustawie , z zachowaniem formy pisemnej.

Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Zamawiającego , jak i Wykonawców przekazywane są pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną . Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu , telefaksu uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata ( Zamawiającego lub Wykonawcy) przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

10.2 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.


 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Kacperska Magdalena, tel: 24 2821423

Porozumiewanie się Wykonawców z uprawnioną osobą odbywać się może tylko w godzinach od 7.30 do 14.30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie na numer podany wyżej. 1. Termin związania ofertą :


  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

  2. Bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

  3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.


 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

12.1.

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 2. Ofertę składa się , pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza cenowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane na komputerze , maszynie do pisania lub ręcznie pismem wyraźnym, długopisem lub nieścieralnym atramentem.

 5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

 7. Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty , o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) musi być przedstawione w formie oryginału.

 8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

 9. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę .


12.2 Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie , zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności i zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów. Koperta powinna być opisana nazwą przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia według podanego niżej wzoru :


Wzór koperty: „ZAMAWIAJĄCY GMINA BEDLNO

Oferta na przetarg nieograniczony: Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bedlno oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Nie otwierać przed < Data i godzina otwarcia ofert>”


12.3 Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert , wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty , z tym , że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” . Do „zmiany” lub „wycofania” oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego , że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

12.4 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca

12.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

12.6 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.7 Zgodnie z przepisem art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy – Prawo zamówień publicznych , lub błędy w obliczeniu ceny.

 7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert :

  1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w

Bedlnie w terminie do dnia 28 lutego 2008 r. do godz. 9.00

13.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Urzędu Gminy

Bedlno 23D, 99 – 311 Bedlno , sala konferencyjna w dniu 28 lutego 2008 r. o

godz. 9.15

13.3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

  1. .1)Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2)Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w / w

informacji

3)Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy ( firmy) oraz adresy .

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

4).Informacje , o których mowa powyżej , Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


14. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


14.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są :Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %14.2. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.


Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się w/g. wzoru:Oferta z najniższą ceną brutto

Ilość punktów = -------------------------------------- x 100 pkt x 100%

Cena brutto oferty ocenianej14.3 Ocena końcowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków komisji przetargowej za w/ w kryterium.

14.4 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium ) zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uznanych punktów .

Realizacja zamówienia zostanie powierzona dostawcy , który uzyska najwyższą ilość punktów.15. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty , Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 3. Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne .


15.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje, o których mowa w pkt. 15.1 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy na korytarzu dolnym oraz na stronie internetowej .


15.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający powiadomi listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy.


15.4 Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


16. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy.


16.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz.


17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Dostawcy w toku postępowania o udzieleni zamówienia:


17.1 Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 183 ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują dostawcom , a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , a przed upływem terminu do składania ofert , w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Dostawców wpisanych na prowadzoną przez Prezesa Urzędu , listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej ( art. 179 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych) . Środek ochrony prawnej określony w dziale VI rozdział 4 Prawo zamówień publicznych przysługuje również Zamawiającemu.
18. Postanowienia końcowe

18. 1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

18.2 Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są :


 1. Załącznik Nr 1 – formularz cenowy,

 2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy zg. z art.22 ust. 1 oraz

art. 24 ust. 1i 2

 1. Załącznik Nr 3 – wzór umowy.
Załącznik nr 1

do siwz


FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa .................................................................................................................................


Siedziba ................................................................................................................................


Nr tel./faks: ...............................................................................................................................


Nr NIP ...............................................................................................................................


Nr REGON ...............................................................................................................................


Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

tel.: (024) 282 14 23 faks: (024) 282 17 50


1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję:

wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ pn.: „Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych”


cena netto .....................................złotych, słownie zł:...........................................

..................................................................................................................................

podatek VAT w wysokości..........%....................................................................zł

cena brutto .................................. złotych, słownie zł:..........................................

.................................................................................................................................2. Przedmiot przetargu zrealizujemy w terminie do 31.12.2008 roku.


3.Zapewnię realizację każdej partii zamówienia zgodnie ze składanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w terminie 2 dni


4. Akceptuję warunki płatności określone w istotnych warunkach umowy.


5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


6. Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag.


7. Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym do SIWZ wzorem umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.Załącznikami do niniejszej oferty są:


 1. .........................................................................................


 1. .........................................................................................


 1. .........................................................................................


 1. .......................................................................................


 1. .......................................................................................9.Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

1.........................................................................................

2. .......................................................................................

3. .......................................................................................

4. ......................................................................................


10. Inne informacje Dostawcy:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................


.......................................................

(pieczątki imienne i podpisy )

...................... dnia ............................Załącznik nr 2

do siwz
.......................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )


OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych” oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 , poz. 1163 z póź. zm.) tj: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności będącej przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
..........................................................................................

podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
Data ......................................Załącznik nr 3 do siwz
ProjektUmowa Nr ....................................Zawarta w dniu ..................................... w Urzędzie Gminy Bedlno pomiędzy Gminą Bedlno zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Bedlno – mgr inż. Krzysztofa Kołacha,

a

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................z siedzibą w ......................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez………………………………………………..........................................................


Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje zawarta umowa treści następującej:


§ 1.


Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego materiałów biurowych przeznaczonych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych wg załącznika nr1, stanowiącego integralną część umowy.


§ 2.


W okresie obowiązywania umowy ceny materiałów biurowych wymienionych w formularzu cenowym w zakresach określonych w załączniku do umowy nie ulegną zmianie.

§ 3.


Zamawiający określa maksymalną wartość zamówienia na kwotę brutto _________ złotych ( słownie: złotych _____________________________________________).


§ 4.


1. Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku.

2. Sposób realizacji dostaw:

- dostawy poszczególnych materiałów biurowych odbywać się będą w sposób i w terminie uzgodnionym z zamawiającym,

- miejscem dostawy jest:

a) Urząd Gminy w Bedlnie,

b) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie,

c) Gimnazjum w Bedlnie,

d) Szkoła Podstawowa w Pniewie,

e) Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie,

f) Szkoła Podstawowa w Żeronicach,

g) Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych,

- transport zamówionych materiałów biurowych oraz związane z tym koszty i ryzyko odciążają wyłącznie Wykonawcę.


§ 5.


1. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

2. Za zgodą stron umowa może być zmieniona lub rozwiązana w każdym czasie.


§ 6.


1. Wykonawca dosmaczał będzie materiały biurowe zgodnie z zamówieniem przesłanym faksem lub zgłoszonym telefonicznie w terminie dwóch dni roboczych, licząc od dnia następnego od złożenia zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy zamawiany towar nowy i bez wad fizycznych.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego braków towarów lub dostarczenia ich niezgodnie z zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującego towaru lub wymiany na zgodny z zamówieniem w dniu dostawy na własny koszt i ryzyko.


§ 7.

Należność za zakupione materiały biurowe przekazywana będzie przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w terminie n21 dni od daty wystawienia faktury.


§ 8.


Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy handlowej, a w szczególności do nie ujawniania firmom konkurencyjnym na temat polityki cenowej, których ujawnienie mogłoby wpłynąć na szkodę lub utratę zysków Wykonawcy.


§ 9.


1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. Do umowy nie mogą być wprowadzane postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


§ 10.


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a zwłaszcza przepisy regulujące wzajemne zobowiązania i skutki nie wykonania zobowiązań.


§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA:Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-14 11:20:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-14 11:20:27
 • Liczba odsłon: 269
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry