OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w miejscowości Plecka Dąbrowa (przy drodze krajowej Nr 2 Warszawa – Poznań), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 320/3 i 320/4 o łącznej pow. 5,29 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :


1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr 25940.

Cena wywoławcza wynosi : 211.600,00 zł. (słownie: dwieście jedenaście tysięcy sześćset złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek

VAT w wysokości 22 %.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 2.120,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: RV, PsV.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny adaptacji i przekształceń komunalnych o funkcjach produkcyjno – składowych i

komunalnych.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2008 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 21.160,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto

sześćdziesiąt złotych), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 12 lutego 2008 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno

umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni

roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9 . Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 15 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-11 11:35:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 11:35:46
  • Liczba odsłon: 414
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661771]

przewiń do góry