OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej Bedlno Kamieniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 123/17 o pow. 0,13 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr 26610.

Cena wywoławcza wynosi: 10.400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. Nabywca nieruchomości przy zawarciu w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży jest zobowiązany ustanowić służebność gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 122/4 położonej Bedlno Kamieniec.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).

3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – brak planu, rodzaj użytku: B-tereny mieszkaniowe. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny adaptacji i przekształceń istniejącego zainwestowania o funkcjach produkcyjno-składowych i komunalnych.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2007 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.040,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści złotych), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 17 grudnia 2007 roku na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone do poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przypadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat kutnowski, woj. łódzkie, pokój nr 15 lub tel. (024) 282-17-61 lub (024) 282-14-23Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-16 09:07:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-16 09:07:56
  • Liczba odsłon: 324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665066]

przewiń do góry