OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23, fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl


2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze przewidzianej dla zamówień o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


3. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 do 15.00

środa w godz. 7.30 do 17.30


4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 100 PLN.


5. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa budynku Urzędu Gminy w Bedlnie.

Budynek Urzędu Gminy jest obiektem trzykondygnacyjnym w tym poddasze użytkowe, powierzchnia zabudowy 555,66 m ² , powierzchnia użytkowa 1240,89 m ² , kubatura 4473,08 m ³ .

Zakres robót obejmuje budowę budynku jak również zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingów, dojść i dojazdów.


Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

- 45215000-7– roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej.

- 45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

- 45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót i przedmiary robót.


6. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych


7. Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


8. Termin wykonania zamówienia :

15.12.2008r.


9. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.


a ) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.


Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  1. przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

  2. nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


10. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz ,

d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia tj. posiadających uprawnienia budowlane wymagane przepisami Prawo budowlane, wpisanych na listę członków właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz,

e) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowi dających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym - zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy obiektu użyteczności publicznej lub podobnego budynku udostępnianego w sposób otwarty interesantom o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 800 m ² . Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że robota ta została wykonana należycie.

f) informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - na kwotę nie mniejszą niż 400.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

h) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

-Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2

ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz,

  1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

j) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


11. Wadium.

Wadium w wysokości 20.000 zł.


12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 95%

- okres gwarancji - 5 %


13. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 17.10.2007 r. do godz. 9.00


14. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Gminne Centrum Kultury i Sportu

Bedlno , 99-311 Bedlno

Sala, 17.10.2007 r. godz. 9.30


15. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.


16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

18. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .
Wójt Gminy Bedlno


mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-26 15:17:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 16:49:31
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry