Ogłoszenie o wyniku przetargu na „remont drogi powiatowej

Nr 2105E Ernestynów – Potok, odcinek w Załusinie”Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania: pn.

remont drogi powiatowej Nr 2105E Ernestynów – Potok, odcinek

w Załusinie ”

dokonano wyboru oferty złożonej przez

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13

99 – 300 KutnoWybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena – 100 %


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

cena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 99-300 Kutno

ul. Ks.Kard. St.Wyszyńskiego 13

400

400W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Bedlno, dnia 04.09.2007 r.


Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-05 13:59:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 13:59:59
  • Liczba odsłon: 226
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry