OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

    Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Bedlno położonej w miejscowości Florianów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 103/4 o pow. 0,06 ha.

 

Dane dotyczące  nieruchomości oraz warunki przetargu :

 

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00014453/3.

Cena wywoławcza wynosi : 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

3. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – brak planu, rodzaj użytku: RIIIa. W Studium – strefa adaptacji przekształceń i intensyfikacji układu osadniczego o dominującej funkcji zagrodowej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2007 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. najpóźniej do 7 września 2007 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie  Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do godziny 14.00.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. 

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie,  pokój nr 15 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-10 10:22:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-10 10:22:27
  • Liczba odsłon: 312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry