OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

GMINA BEDLNO
99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D
tel. 024 281 14 23, fax. 024 282 17 50
http://ugbedlno.bip.org.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy - pzp:
1. Przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu obrzeży mogił, związanego w wykonaniem obrzeży mogił i krzyży na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Pleckiej Dąbrowie
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:
– 45.21. 54.54.00.1 – roboty na cmentarzach

2. Strona internetowa:
www.ugbedlno.bip.org.pl
e-mail : ug@bedlno.pl
godz. urzędowania : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 do 15 ,00
środa w godz. 7.30 do 17.30

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl
SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego drogą pocztową bezpłatnie.

4.Możliwość złożenia oferty wariantowej:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Możliwość złożenia oferty częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
do 10.09.2007r.

7. Warunki udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

8. Wadium.
Nie przewiduje się.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena -100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy w Bedlnie,
Bedlno 23D, 99-311 Bedlno
pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 06.08.2007 r. do godz. 9,3011. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bedlno
Bedlno 23D, 99-311 Bedlno
sala konferencyjna, 06.08.2007 r. godz. 9.45

12. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Jadwiga Pawlak, tel. 024 282-17-62, pok. 16.
Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-27 11:42:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-27 11:55:22
  • Liczba odsłon: 237
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry