OGŁOSZENIE O PRZETARGU


    Wójt Gminy Bedlno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością

Gminy Bedlno położonej w miejscowości Bedlno ( przy drodze

krajowej Nr 2 Warszawa – Poznań), oznaczonej w ewidencji gruntów jako

działka o numerze 151/1 o pow. 0,46 ha.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu :

1. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Kutnie

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr 26606.

Cena wywoławcza wynosi : 40.500,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset

złotych). Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek

VAT w wysokości 22 %.

2. Postąpienie przy licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 405,00 zł (słownie:

czterysta pięć złotych).

3. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj użytku: RIIIa,

RIVa. W Studium - tereny obiektów komunalnych i usługowych.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2007 roku o godzinie 10.00 w

Urzędzie Gminy Bedlno, w sali konferencyjnej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

10% ceny wywoławczej tj. 4.050,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt

złotych), płatne gotówką co najmniej na 3 dni przed otwarciem przetargu tj.

najpóźniej do 7 sierpnia 2007 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w

Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie

Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Bedlno do

godziny 14.00

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za datę wniesienia wadium uważa

się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Bedlno.

6. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni

roboczych od zakończenia przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg

wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

8. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu

komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed

zawarciem aktu notarialnego.

10. Wszelkie koszty związane z notarialną umową sprzedaży ponosi nabywca

nieruchomości.


Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bedlno, powiat Kutnowski, woj. Łódzkie, pokój nr 15 lub tel. (024) 282-17-61 lub 282-14-23.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-10 07:48:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-10 07:48:10
  • Liczba odsłon: 297
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry