OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Sprawa Nr 341/12/2007

 

1. Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

Tel.(024) 282-14-23

www.ugbedlno.bip.org.pl.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.)

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę maszyn dla Gminy Bedlno:

 

Zadanie Nr 1 – dostawa fabrycznie nowego ciągnika do siedziby Zamawiającego, posiadającego homologację i parametry techniczne określone w załączniku Nr 1 do oferty S.I.W.Z. kod CPV – 29370000-3.

 

Zadanie Nr 2 – dostawa fabrycznie nowej kosiarki do poboczy i trawników do siedziby Zamawiającego, której parametry techniczne określone są w załączniku Nr 1 do oferty S.I.W.Z. kod CPV -29331000-8.

 

Zadanie Nr 3 – dostawa fabrycznie nowego pługa odśnieżnego do siedziby Zamawiającego, którego parametry techniczne określone są w załączniku Nr 1 do oferty S.I.W.Z. kod                          CPV – 29523130-1.

 

Miejsce dostawy: Gmina Bedlno, Bedlno 23D  99-311 Bedlno.

 

2.Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

4.Wymagany termin realizacji dostawy – do 25 dni od dnia zawarcia umowy.

 

5.Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej: www.ugbedlno.bip.org.pl.

 

SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 23 D, 99-311 Bedlno, pokój nr 16.

 

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy którzy:

 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonali w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostaw obejmujących co najmniej: jeden z wymienionego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, z podaniem wartości i odbiorców oraz załączenie dokumentów, że dostawy te zostały wykonane należycie,

- zapewnią szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi sprzętu dla pracowników nie krótszym niż 3 dni od dostarczenia sprzętu,

- zapewni serwis pogwarancyjny oraz zakup części do zakupionego sprzętu przez okres co najmniej 10 lat,

- zapewnią gwarancję na okres min 12 miesięcy na zakupione maszyny

Ocena Dostawców zostanie wykonana na podstawie kompletnych dokumentów i oświadczeń oraz wszystkich niezbędnych załączników wymienionych w SIWZ.

 

 

7. Kryteria oceny ofert - cena: 100 % za każde zadanie.

 

8. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 4 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres:

Gmina Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

Pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 20.06.2007r. do godz. 10.00

 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

10. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 20.06.2007r o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy na sali konferencyjnej.

 

11.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-05 13:43:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 13:43:07
  • Liczba odsłon: 251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665256]

przewiń do góry