Urząd Gminy Bedlno

99-311 Bedlno

e-mail: ug@bedlno.pl

 

Godziny Pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek    7:30 - 15:30

 

 

Wójt - Józef Ignaczewski

tel. 24 282-14-20; 282-17-70;

 

Sekretariat

tel. 24 282-14-20; 282-17-70;

fax 24 282-17-50

 

Skarbnik - Elżbieta Czajka

tel. 24 282-17-78


Sekretarz - Zenon Dąbrowski 

tel. 24 282-17-70

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA - ZADANIA I KOMPETENCJE

WÓJT GMINY

zadania i kompetencje:

1. jest Kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu pracy,

2. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

3. reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

4. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

5. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego,

7. jest terenowym Szefem Obrony Cywilnej,

8. ponosi odpowiedzialność za realizację zadań z zakresu obronności Państwa na terenie Gminy,

9. jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych  

10. ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,

11. wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu, jednostek organizacyjnych, instrukcję obiegu dokumentów, regulaminy funduszu nagród, socjalnego itp.,

 

SEKRETARZ GMINY

kompetencje:

1. wykonuje zadania powierzone przez Wójta,

2. zastępuje Wójta w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków,

3. wykonuje w imieniu Wójta funkcję Kierownika administracyjnego Urzędu,

4. opracowuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,

5. sprawuje nadzór nad organizacją pracy i czasem pracy wszystkich pracowników Urzędu,

6. rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,

7. dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,

8. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,

9. planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,

10. w porozumieniu z Wójtem i Przewodniczącym Rady przygotowuje tematykę posiedzeń Rady,

11. współpracuje z Radą i jej organami,

12. współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela Wójta na zebraniach wiejskich,

13. przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,

14. informuje Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych,

15. prezentuje nowo przyjętych pracowników,

16. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,

17. koryguje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami, 18. realizuje ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych w zakresie organizacji przetargów pod potrzeby Urzędu,

 

ZADANIA WSPÓLNE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU

 

W celu wykonania powierzonych zadań pracownicy wykonują następujące czynności i działania natury ogólnej:

1. przygotowują projekty uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,

2. opracowują projekty planów społeczno – gospodarczych rozwoju Gminy i budżetu Gminy w części dotyczących ich zakresu działania,

3. opracowują prognozy, analizy i oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw,

4. zapewniają właściwą i terminową realizację zadań,

5. współpracują między sobą oraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,

6. zapewniają obsługę merytoryczną właściwych komisji Rady,

7. rozpatrują i załatwiają interpelacje i wnioski radnych oraz skargi, wnioski i listy obywateli,

8. przygotowują projekty decyzji administracyjnych,

9. na polecenie Wójta kontrolują jednostki organizacyjne Gminy w części dotyczącej ich zakresu działania,

10. wykonują na polecenie Wójta lub Sekretarza inne zadania w sprawach nie objętych zakresem działania,

11. gromadzą i przygotowują materiały promujące Gminę,

12. prowadzą rejestr zleceń i umów,

13. wykonują zadania obronne wynikające z merytorycznego zakresu działania referatu bądź samodzielnego stanowiska pracy.

 

REFERAT FINANSOWY

kompetencje referatu:

1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta

2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy,

3. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu,

4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.

5. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7. prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowości budżetowej, księgowości syntetycznej i analitycznej, wykonywaniu planów finansowych,

8. rozliczanie inwentaryzacji,

9. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego,

10. przygotowywanie sprawozdań finansowych,

11. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

12. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

13. gromadzenie i przechowywanie deklaracji podatkowych i wykazów od nieruchomości składanych organowi Gminy,

14. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

15. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji i aktualizacja,

16. przedkładanie Wójtowi projektów decyzji w sprawie podatków od spadków i darowizn,

17. przygotowywanie danych do projektów akt ów prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

18. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

19. sporządzanie list płac pracowników Urzędu, GOK , GOPS, ZEAS, szkół podstawowych, gimnazjum

20. prowadzenie obsługi księgowej OSP.

 

SKARBNIK GMINY – Elżbieta Czajka

ZASTĘPCA SKARBNIKA – TERESA WASIAK

tel.24 282-17-78

kompetencje skarbnika:

1. nadzoruje sprawy finansowe Gminy oraz kieruje pracą Referatu Finansowego,

2. przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania nie zbędnych informacji związanych z

projektem planu budżetowego,

3. przygotowuje projekt budżetu i budżet Gminy,

4. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,

5. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych,

6. sporządza sprawozdania finansowe: kwartalne, półroczne i roczne,

7. realizuje ustawy:

·          finansowaniu gmin,

·          dochodach, podatkach i opłacie skarbowej,

8. realizuje budżet Gminy,

9. realizuje zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

10. zapewnia ochronę mienia komunalnego ( inwentaryzacje ) ,

11. kontroluje wykonanie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych,

12. opracowuje zakresy czynności dla pracowników Referatu Finansowego,

13. stara się pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz do budżetu Gminy

 

STANOWISKO PRACY ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

– MARZENA WALCZAK

- AGNIESZKA TUWALSKA - MACIASZEK

tel.24 282-17-80

 

STANOWISKO PRACY ds. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

- ŁUCJA MYSZKOWSKA

tel.24 282-17-74

 

STANOWISKO PRACY ds. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH

- ALINA KOWALCZYK

tel.24 282-17-74

 

STANOWISKO PRACY ds. WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

- ANNA FLORCZAK

tel.24 282-17-74

KASA – AGNIESZKA NOWICKA - WĘŻYŃSKA; tel. 24 282-17-76

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. OBYWATELSKICH I USC

- MAGDALENA KACPERSKA

tel.24 282-17-86

kompetencje:

1.      prowadzenie teczek osobowo- dowodowych aktualnych dokumentów tożsamości,

2.      prowadzenie teczek osobowo- dowodowych zmarłych posiadaczy dokumentów,

3.      prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,

4.      prowadzenie rejestru wysłanych i żądanych kopert dowodowych,

5.      obsługa programu ,,System obsługi obywateli” polegająca na :

6.      przyjęciu dokumentów o wydaniu dowodu,

7.      wprowadzeniu danych z wniosku do systemu, wydrukowany na formularzu oraz jego skanowanie i przekazywanie do Centrum Personalizacji,

8.      przyjmowanie wyprodukowanych dowodów , wydanie ich i unieważnianie nieaktualnych dokumentów,

9.      prowadzenie rejestru przyjmowanych zgłoszeń o u

10.   tracie dowodu i wydaniu za świadczeń,

11.   prowadzenie ewidencji ludności, w tym:

12.   realizacja wykonywania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców,

13.   przyjmowanie zgłoszeń pobytowych cudzoziemców,

14.   prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

15.   współpraca z Wojewódzką Bazą Danych w zakresie elektronicznego systemu ewidencjonowania ludności,

16.   prowadzenie kartotek osobowych mieszkańców aktualnych i byłych,

17.   rejestracja urodzin , małżeństw oraz zgonów , innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób oraz wydanych dowodów osobistych,

18.   prowadzenie rejestru wyborców ,

19.   sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

20.   sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

21.   .wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prowadzenie stosownych rejestrów,

22.   prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,

23.   przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

24.   wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o prawo zgodnie z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

25.   przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,

26.   prowadzenie kancelarii tajnej,

27.   wykonywanie zadań wynikających z nadzoru nad ochroną tajemnicy służbowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. OBRONNYCH

- Kinga Włodarczyk


kompetencje:

1. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi

2. prowadzenie spraw wojskowych w zakresie rejestracji przedpoborowych i poborowych,

3. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

4. planowanie formacji obrony cywilnej, w tym m.in. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności

5. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju ,

6. prowadzenie dokumentacji planistyczno-organizacyjnej na czas pokoju z zakresu spraw obronnych,

7. współpraca przy opracowywaniu Regulaminu Organizacyjnego na czas ,,W”

8. organizowanie wykonania przez jednostki Gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

9. opracowywanie Gminnego Programu Mobilizacji Gospodarki Gminy,

10. prowadzenie dokumentacji z zakresu szczegółowego działania Szefa OC Gminy do realizacji przedsięwzięć:

·          oceny zagrożenia i zamiaru prowadzenia AR

·          ewakuacji – przyjęcia ludności

·          zabezpieczenia logistycznego

·          procesu osiągnięcia wyższych stanowisk gotowości obronnej ,

11. przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych, budynków, pomieszczeń i terenów oraz przygotowywanie decyzji o odszkodowanie z tego tytułu