Bedlno, 26.10.2020 r.

RiOŚ.6220.8.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  w związku z art. 73  ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2020 r. poz. 283 ze zm.)    

zawiadamiam,

że w dniu 21 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pniewo I” o mocy   do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną na terenie działki o nr ewidencyjnym 159, obręb Pniewo, gmina Bedlno.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno,   w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dn. 26 października 2020r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,   a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pniewo I” o mocy   do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną na terenie działki o nr ewidencyjnym 159, obręb Pniewo, gmina Bedlno.

 

                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Bedlno

                                                                                                     /-/ Józef Ignaczewski

Podano do publicznej wiadomości od dnia 26.10.2020r. do dnia 9.11.2020 włącznie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-26 10:59:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-26 11:02:43
  • Liczba odsłon: 23
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1602109]

przewiń do góry