Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

                                      Bedlno, dnia 23.06.2020 r.

Znak: ZP.271.3.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu: 2020/S 093-222502 opublikowano w Dz. Urz. Unii Europejskiej dn.     13 maja 2020 r.                                                                                       

 

    Wg rozdzielnika

                                                                                 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                   

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych z terenu  Gminy  Bedlno”

            Na podstawie art. 92 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający  informuje,   że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania   pn.: „Odbiór  i   zagospodarowanie   odpadów   komunalnych   od   właścicieli   nieruchomości     zamieszkałych  z  terenu   Gminy  Bedlno, którego otwarcia ofert dokonano w dn. 17 czerwca 2020 r. za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:   PreZero Service Centrum Sp.    z  o.o.,   99-300  Kutno,    ul. Łąkoszyńska 127        

Uzasadnienie: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. złożyło ofertę najkorzystniejszą                                     w postępowaniu, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość  punktów przy kryterium:         

  1. cena brutto – 60%,  2. kryterium środowiskowe – emisja spalin – 30%,  3.  Warunki płatności – 10%.

Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania  złożonych ofert:      

Nr oferty

Firma (nazwa)  oraz adres wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Punktacja przyznana ofertom

Cena brutto oferty w zł

(waga 60 pkt)

Kryterium środowiskowe -  emisja spalin  

(dysponowanie  pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych za pomocą, których będą realizowane usługi objęte przedmiotem zamówienia, spełniającymi normę emisji spalin  EURO 6) w liczbie  szt.

 (waga 30 pkt)

Warunki płatności

(waga 10 pkt)

Suma punktów łącznie

1

PreZero Service Centrum                 Sp.    z  o.o.,   99-300  Kutno,   ul. Łąkoszyńska 127

60

30

10

100

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty. 

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:

 1. BIP Urzędu Gminy Bedlno
 2. Wykonawca
 3. a/a
Załączone pliki:
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ZP.271.3.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data dodania: 2020-06-23 14:14:54
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-23 14:16:03
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-23 14:11:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-23 14:16:03
 • Liczba odsłon: 47
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655258]

przewiń do góry