Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

ZP.271.3.2020

Bedlno, dn. 1.06.2020r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bedlno”

 

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 ze zm.) dokonuje się zmiany treści  CZĘŚCI  III SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):

1) w dz.  I ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, uruchomienia, prowadzenia i obsługi na własny koszt co najmniej jednego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego  dalej: PSZOK), na potrzeby mieszkańców gminy Bedlno, zlokalizowanego  w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.  Zamawiający wymaga aby punkt PSZOK był czynny co najmniej jeden dzień  w tygodniu w godzinach 7.00-15.00.

W PSZOK Wykonawca będzie  odbierał  następujące odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,  odpady  niekwalifikujące  się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe  oraz  tekstylia i odzież.

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane w PSZOK, od właścicieli nieruchomości, w ilości nie przekraczającej 30 kg z  gospodarstwa domowego  w danym roku kalendarzowym. Zużyte opony będą odbierane w PSZOK od właścicieli nieruchomości, w ilości nie przekraczającej 4 szt. opon (samochodowych / motorowych / rowerowych)  z  gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym. Przeterminowane chemikalia oraz  odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne  będą odbierane w PSZOK od właścicieli nieruchomości,  w ilości nie przekraczającej  łącznie 10 kg z  gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym.

 

 

Wykonawca  zobowiązany jest do:

a) oddzielnego gromadzenia zebranych odpadów komunalnych w PSZOK,

b) wyposażenia PSZOK w wagę służącą do ważenia masy przyjmowanych odpadów,

c) prowadzenia szczegółowego rejestru obejmującego rodzaj odpadu, kod, masę odpadów, datę przyjęcia oraz odbioru z PSZOK wraz z miejscem przeznaczenia, dokąd odpady ostatecznie zostały przewiezione,

d) odbioru i transportu odpadów z PSZOK z częstotliwością co najmniej raz na kwartał zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, aby zapewnić możliwość ciągłego przyjmowania odpadów od mieszkańców.”;

 

2) w dz. II ust. 3 pkt 1 lit c) otrzymuje brzmienie:

c) odpady zebrane selektywnie w pojemnikach lub  w workach koloru niebieskiego (odpady z papieru, w tym  tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe                      z tektury) - 1 raz na 6 miesięcy.”.

 

 

2. Na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Pzp informuję, że nie ulega zmianie termin składania ofert. Ofertę należy złożyć  w terminie do 17.06.2020 roku, do godziny 10.00. 

 


Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-01 12:21:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-01 12:21:32
  • Liczba odsłon: 8
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry