Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

ZP.271.2.2020

Bedlno, dn. 28.04.2020r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie

Przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.:

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno.

 

 

1.      Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843)  dokonuje się zmiany treści SIWZ:

1)       w załączniku nr 7 do SIWZ -  Projekt umowy -  § 4.  Obowiązki Wykonawcy otrzymuje brzmienie:

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

W zakresie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do:

1.         Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy.

2.         Przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz kierowników robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane.

3.         Wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną, wodę oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakończeniu prac.

4.         Pełnego pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów (jeżeli wystąpią) na cele budowy.

5.         Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania.

6.         Wykonania oznakowania terenu budowy.

7.         Zapewnienia i pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej w zakresie inwentaryzacji.

8.         Dozoru mienia na terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami

9.         Zapewnienia obecności Kierownika budowy odpowiednich do prowadzonych robót.

10.       Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.       Zabezpieczenia i chronienia przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń (z przywróceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczeń).

12.       Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.       Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

14.       Prowadzenia dokumentacji budowy.

15.       Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

16.       W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów istniejących w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

17.       Przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.

18.       Utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

19.       Wywozu gruzu oraz wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek (na własny koszt). Wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi podmiotami miejsce na składowanie materiałów z rozbiórki i dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.

20.       Zgłaszania zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

21.       Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dostarczenia Zamawiającemu.

22.       Zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru pismem i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 prawa budowlanego.

23.       Przekazania atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

24.       Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

25.       Posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł przez  cały  okres  realizacji  umowy.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  polisa  starci  ważność Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  upływu jej  ważności  zobowiązany  jest  dostarczyć  nowy  dokument wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie w całości lub w rozbiciu na raty.

26.       Zapewnienia ciągłości dostaw wody, wszystkim odbiorcom zaopatrywanym z wodociągu, który podlega przebudowie.

27.       Powiadomienia Zamawiającego o przerwach w dostawie wody, wynikających z planowanych prac związanych z przebudową sieci wodociągowej najpóźniej 2 dni przed ich terminem.

 

Wyliczenie obowiązków Wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania całego przedmiotu umowy.

 

2)      w załączniku nr 7 do SIWZ - Projekt umowy -   § 11.  Kary umowne  otrzymuje brzmienie:

 

 

§ 11.

Kary umowne

1.         Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł  za każdy dzień  zwłoki,

b) za brak aktualizowania dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 14 pkt. 5 lit. c) – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł  za każde zdarzenie,

d) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,

f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł  za każde zdarzenie,

g) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub zostanie stwierdzony brak podjęcia obowiązków kierownika budowy lub kierowników robót lub brak obecności ich na budowie, o których mowa w § 4 ust. 9 umowy  – w wysokości 500,00 zł  za każde naruszenie,

h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

i) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 200% wartości wynagrodzenia umownego brutto za niewykonaną część zadania. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa karę umowną – Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

j) za zwłokę w usuwaniu wad/usterek/awarii w okresie gwarancji, rękojmi w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień  zwłoki,

k) za  brak  dostarczenia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa traci ważność, o której mowa w § 4 pkt. 25 – w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki,

l) za  brak  ciągłości  dostawy  wody  dla  mieszkańców z   winy   Wykonawcy w   trakcie wykonywania  przedmiotu  zamówienia – w  wysokości  2.000,00    za  każdy  dzień,  w którym przerwa w dostawie wody przekraczała łącznie 2  godziny.

 

2.         Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

b) za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

3.         W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

4.         Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w przypadku gdy:

a) firma Wykonawcy zostanie rozwiązana lub złożony zostanie wniosek o likwidację lub upadłość,

b) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy,

c) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 pkt. 14 lit. a), lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.         W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6.         W przypadku określonym w ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do żądania ani kar ani odszkodowania.

7.         Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia wymagalnych kar umownych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

 

 

2. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp  informuję, że nie ulega zmianie termin składania ofert tj. oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym, w terminie do dnia 14.05.2020 r. do godziny 10:00.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.05.2020r. o godz. 10:30.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski


zalacznik_7_-_wodociag_jaroszowka_zmiana.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-28 12:23:41
  • Liczba odsłon: 91
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry