SPECYFIKACJA

 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

Zamawiający :  GMINA BEDLNO

                          Bedlno 23 D

                          99 – 311 Bedlno

                         Tel. 024 2821423, fax 024 28281750

                          

 

 

 

Przedmiot zamówienia : polbruk w kolorze grafitu o grubości 8 cm do wyłożenia parkingu przed szkołą.

 

 

 

 

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony .

 

 

 

 

                                                                                ZATWIERDZAM

                                                                                        Specyfikację z załącznikami

 

 

                                                                        ................................................

październik  2006 r.

Sprawa nr ...............

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego

 

1.1Zamawiający : Gmina Bedlno, reprezentowana przez:

    Wójt Gminy Bedlno – Krzysztof Kołach

 

1.2  Adres :

           Bedlno 23 D

           99 – 311 Bedlno

Tel 024 2821423   , faks 024 282175

 

2        Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie udzielenie zamówienia publicznego wprowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 9 lutego 1994 roku. Nr 19 , poz. 177 z póź. zm ).

2.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku  w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form ,               w jakich te dokumenty mogą być składane   ( Dz. U. Nr 86, poz. 605 )

2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych    ( Dz. U. Nr 87, poz. 610 ).

 

3        Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup kostki brukowej polbruk na parking przyszkolny.

3.2  Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV   288

 

4        Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających ,  o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawo zamówień publicznych.

 

5         Oferty częściowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6        Oferty wariantowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych.

 

7        Termin wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane od  19 . 10.2006 r.  do 30. 11. 2006r.

 

 

 

 

 

 

8        Opis warunków udziału w postępowaniu:

8.1  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :

1)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

8.2  Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :

1)      Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą : „ spełnia albo nie spełnia”,

2)      Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

 

9        Oświadczenia i dokumenty , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu:

9.1

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Załącznik nr 2 do siwz),

2)      Formularz cenowy ( Załącznik nr 1 do siwz).

 

10    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów , wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

10.1                     Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się , z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie , z zachowaniem formy pisemnej.   

Zamawiający informuje ,że wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Zamawiającego , jak i Wykonawców przekazywane są pisemnie , faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu , telefaksu uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata                            (  Zamawiającego lub Wykonawcy ) przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

10.2                     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

10.3                     Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami :  

 

-         Dyrektor szkoły Magdalena Gawrońska , tel. ( 024 ) 282 1717

Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może tylko                            w godzinach od 7/ 30 do 15 / 00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Pniewie.

 

11    Termin związania ofertą :

 

11.1                     Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

11.2                     Bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

11.3                     W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców                         o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

12    Opis sposobu przygotowania oferty:

12.1.

1.      Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.      Ofertę składa się , pod rygorem nieważności , w formie pisemnej , zgodnie ze wzorem formularza cenowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

3.      Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

4.      Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane na komputerze , maszynie do pisania lub ręcznie pismem wyraźnym , długopisem lub nieścieralnym atramentem.

5.      Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem  na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6.      Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

7.      Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty , o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie ( pełnomocnictwo ) musi być przedstawione w formie oryginału.

8.      Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

9.      kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę .

 

12.2 Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie , zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz                           z numerami telefonów. Koperta powinna być opisana nazwą przedmiotu postępowania              o udzielenie zamówienia według podanego niżej wzoru :

 

Wzór koperty:                 „ ZAMAWIAJĄCY  GMINA  BEDLNO                       

                                          OFERTA NA POLBRUK”

 

12.3 Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert , wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone                               w sposób i formie przewidzianej dla oferty , z tym , że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” . Do „zmiany” lub „wycofania” oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego , że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

12.4 Wszelkie koperty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

12.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

12.6 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.7 Zgodnie z przepisem art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

1)      jest niezgodna z ustawą,

2)      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ;

3)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)      została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)      zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy – Prawo zamówień publicznych , lub błędy w obliczeniu ceny.

7)      Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

8)      Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

13    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert :

13.1                      Oferty należy złożyć. w Szkole Podstawowej   w Pniewie .

 Adres : Pniewo 22 , 99 – 311 Bedlno gabinet dyrektora szkoły w terminie                               do 10.10 . 2006 r. do godziny  10.00

13.2                      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna Urzędu Gminy Bedlno, 99 – 311 Bedlno , w  dniu 10. 10 . 2006 roku o godzinie 10.30

13.3                     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.4                      

1)      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2)      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w / w informacji

3)      Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy ( firmy) oraz adresy . Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

4)      Informacje , o których mowa powyżej , Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 

14. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

14.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są ;

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

14.2 Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. Wzoru:

                                      Najniższa cena oferty

kryterium cena = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 100 %

                                        Cena  badanej oferty 

 

14.3 ocena końcowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków komisji przetargowej za w/ w kryterium.

14.4 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans  ( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium ) zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uznanych punktów . Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy , który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

15. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty          w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .

15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty , Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

1)      Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

2)      Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne                      i prawne.

3)      Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

 

15.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje,                o których mowa w pkt. 15.1 , również na stronie internetowej – http:// ugbedlno.bip.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – na tablicy na korytarzu dolnym .

 

15.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty , nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zamawiający powiadomi listem ze zwrotnym potwierdzeniem  odbioru Wykonawcę                      o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy.

15.4 Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy                  w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

16. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy.

16.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz.

 

17. Pouczenie o środkach  ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzieleni zamówienia:

 

17.1 Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 183 ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom , a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny               w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , a przed upływem terminu do składania ofert ,                             w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na prowadzoną przez Prezesa Urzędu , listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej ( art. 179 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych) . Środek ochrony prawnej określony w dziale VI rozdział 4 Prawo zamówień publicznych przysługuje również Zamawiającemu.

 

18. Postanowienia końcowe

18. 1 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

18.2 Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są :

 

1)      Załącznik Nr 1 – formularz cenowy,

2)      Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy zg. z art.22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1i 2

3)      Załącznik Nr 3 – wzór umowy.

 

 

Bedlno dnia 4.10. 2006 r.