decyzja__rdos_w_lodzi__nr_4__2020_z_dn._22_01_2020.doc
obwieszczenie__rdos_w_lodzi_22_01_2020.doc
zawiadomienie__-_rdos_w_lodzi_22_01_2020.doc


Łódź, 22 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

WOOŚ.420.88.2019.MOl.35

DECYZJA Nr 4/2020

z 22 stycznia 2020 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, lit. f, art. 75 ust. 5 i 6, art. 82, i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712), a także § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika, z 31 lipca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także uwzględniając opinię Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

 

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s, w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę i jednocześnie:

 

I.              Określam:

1.      Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 o długości maksymalnej, w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, ok. 102 km, w województwie mazowieckim i łódzkim, na obszarze 5 powiatów oraz na terenie 15 gmin, przy czym większa część leży na terenie województwa łódzkiego. W obrębie województwa mazowieckiego gazociąg będzie przebiegał przez powiat gostyniński (gmina Gostynin, gmina Szczawin Kościelny i gmina Pacyna). Z kolei w obrębie województwa łódzkiego inwestycja będzie przebiegać przez powiat kutnowski (gmina Oporów, gmina Żychlin i gmina Bedlno), powiat łowicki (gmina Zduny, gmina Łowicz, gmina Łyszkowice), powiat skierniewicki (gmina Maków, gmina Godzianów, gmina Głuchów, gmina Skierniewice, gmina Nowy Kawęczyn) oraz powiat rawski (gmina Rawa Mazowiecka).

Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi drugi odcinek projektu budowy gazociągu relacji Gustorzyn – Wronów. Pierwszym odcinkiem jest budowa gazociągu o długości ok. 60 km relacji Gustorzyn – Leśniewice, a trzecim – gazociąg o długości ok. 156 km, relacji Rawa Mazowiecka – Wronów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie obiektów infrastruktury towarzyszącej w postaci pięciu zespołów zaporowo-upustowych (ZZU, ZZUP) i jednej stacji redukcyjno-pomiarowej (SSRP). Zespół Zaporowo-Upustowy Bąków Górny wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie. Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Pszczonów wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie. Zespół Zaworowo-Upustowy Godzianów wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

Ponadto na początku oraz na końcu projektowanego gazociągu zlokalizowany zostanie kolejno Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Leśniewice oraz Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Jakubów wraz ze Stacją Redukcyjno-Pomiarową „Rawa Mazowiecka” w m. Jakubów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie swoim zakresem obejmować będzie również:

-        trasę gazociągu podłączeniowego DN400 MOP 8,4 MPa relacji Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Jakubów – istniejący gazociąg Mory – Piotrków Trybunalski;

-        lokalizację podłączeniowego Zespołu Zaporowo-Upustowego Przyłączeniowego Jakubów przy projektowanej Systemowej Stacji Redukcyjno Pomiarowej „Rawa Mazowiecka” w m. Jakubów;

-        śluzę nadawczo-odbiorczą na potrzeby inspekcji tłokami na projektowanym gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa w rejonie Zespołu Zaporowo-Upustowego Jakubów na kierunek Leśniewice;

-        lokalizację Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej „Rawa Mazowiecka” w m. Jakubów;

-        teren przewidziany dla możliwości zabudowy zespołu Zaporowo-Upustowego i śluzy nadawczo-odbiorczej w kierunku Tłoczni Gazu Wronów.

W ramach inwestycji, wzdłuż projektowanego gazociągu planuje się budowę linii światłowodowej. Linia światłowodowa będzie służyła do przesyłu danych telemechaniki oraz systemów elektronicznej ochrony obiektów, a także będzie wykorzystywana do transmisji danych z innych systemów.

 

2.      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1.   W obrębie siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych w otoczeniu trasy gazociągu nie lokalizować zapleczy budowy, przejazdów, placów składowych ani manewrowych. Szczególną ostrożność należy zachować w obrębie siedliska przyrodniczego – łęg jesionowo-olszowy w kilometrażu od ok. 5+00 do ok. 5+300 oraz w dolinie rzeki Rawki, w kilometrażu od ok. 98+350 do ok. 98+900.

2.2.   Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych oraz miejsca składowania odpadów, materiałów i surowców należy lokalizować poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza dolinami cieków oraz poza obszarami zagrożonymi powodzią, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń, w tym substancji ropopochodnych do gruntu i wód.

2.3.   Zaplecza budowy planować poza terenami lasów i terenami zadrzewionymi, a także poza terenami chronionych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych oraz tak, by możliwe było wykorzystanie jako dróg dojazdowych istniejących dróg publicznych.

2.4.   Należy w taki sposób organizować zaplecza budowy, aby przechowywane materiały budowlane oraz powstające odpady nie stanowiły zagrożenia dla środowiska: zaplecza lokalizować na terenie utwardzonym, z dala od zabudowy mieszkaniowej oraz cieków i zbiorników wodnych; zaplecza budowy, drogi dojazdowe i składowanie materiałów należy zorganizować w sposób wykluczający możliwość zniszczenia siedlisk i gniazd gatunków chronionych.

2.5.   Place budowy należy wyposażyć w pojemniki z materiałem sorpcyjnym, który umożliwi likwidacje ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych podczas prowadzenia prac budowlanych; w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie usunąć niezwłocznie, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionym odbiorcom.

2.6.   Zorganizować bazę techniczną dla pracowników uwzględniającą ujęcie ścieków bytowych w system przenośnych toalet (szczelne zbiorniki bezodpływowe) lub w przypadku gdy zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w zasięgu sieci kanalizacyjnej, podłączenie kontenera sanitarnego do kanalizacji lub wyposażenie w zbiornik bezodpływowy. Ww. zbiorniki winny być systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty, nie dopuścić do ich przepełnienia.

2.7.   Zaplecza budowy, przejazdy, place składowe i manewrowe lokalizować w sposób minimalizujący powierzchnię oddziaływania w obrębie wszystkich dolin rzecznych, aby uniknąć wpływu na warunki przepływu wód oraz funkcjonowanie siedlisk łęgowych.

2.8.   W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem:

2.8.1.     należy stosować wyłącznie sprawne maszyny budowlane oraz środki transportu;

2.8.2.     nie należy wykonywać na terenie budowy żadnych prac naprawczych sprzętu budowlanego;

2.8.3.     w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania wód gruntowych; należy ograniczyć do minimum czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu dziełek inwestycyjnych,

2.8.4.     roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.

2.9.   Transport maszyn oraz miejsca ich parkowania, a także czyszczenie urządzeń należy odsunąć min. 10 m od obszarów wodnych.

2.10. Składowanie urobku i materiałów budowlanych należy prowadzić tak, by nie zostały zasypane starorzecza i niewielkie dopływy.

2.11. Należy zapewnić przepływ wód w przekraczanych przez projektowany gazociąg ciekach, przy których występują siedliska łęgowe (wyjątek stanowią ewentualne, krótkotrwałe zmiany przepływu wynikające z potrzeb technologicznych realizacji inwestycji, nie odbiegających od naturalnych zmian przepływu wód).

2.12. Przed przystąpieniem do prac, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom.

2.13. Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, w szczególności w lokalizacjach przedstawionych poniżej:

 

Lp.

Nazwa gatunkowa

Lokalizacja

Przybliżony kilometraż

Zagrożenia ze strony inwestycji

Zalecenia

Bezkręgowce – mięczaki

1

Ślimak winniczek

44+850

Kolizja – ingerencja w obszarze bytowania

Nadzór przyrodniczy (od IV do X) – zapobieganie bezpośredniej śmiertelności, przenoszenie osobników poza teren budowy

2

Ślimak winniczek

85+150

Kolizja – ingerencja w obszarze bytowania

Nadzór przyrodniczy (od IV do X) – zapobieganie bezpośredniej śmiertelności, przenoszenie osobników poza teren budowy

3

Ślimak winniczek

98+550

Kolizja – ingerencja w obszarze bytowania

Nadzór przyrodniczy (od IV do X) – zapobieganie bezpośredniej śmiertelności, przenoszenie osobników poza teren budowy

Ryby

4

Różanka, śliz, koza

44+800

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa rz. Bzura – Nadzór przyrodniczy

5

Piskorz, koza

45+600

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa, rz. Bobrówka – Nadzór przyrodniczy

6

Śliz

68+750

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa, rz. Uchanka – Nadzór przyrodniczy

7

Śliz, koza

79+000

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa lud odłów z odcinka poddanego pracom, rz. Zwierzynka – Nadzór przyrodniczy

8

Koza, śliz, piskorz, różanka, głowacz białopłetwy, piekielnica, minóg strumieniowy

98+600

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa, rz. Rawka – Nadzór przyrodniczy

Płazy

9

Kumak nizinny

2+300

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

10

Kumak nizinny

3+000

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

11

Żaba śmieszka

3+000

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

12

Żaby zielone

3+000

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

13

Żaby zielone

22+850

Ingerencja w siedlisku w trakcie przejścia przez ciek. W trakcie migracji –uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

14

Żaby zielone

26+800

Ingerencja w siedlisku w trakcie przejścia przez ciek. W trakcie migracji –uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

15

Żaby zielone

44+850

Ingerencja w siedlisku w trakcie przejścia przez ciek. W trakcie migracji –uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

16

Żaba wodna

45+600

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów