Zapytanie ofertowe pn.

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Bedlno”.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  Bedlno, 19. 12. 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Bedlno oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bedlno, Bedlno 24,99- 311 Bedlno

Adres poczty elektronicznej ug@bedlno.pl

Numer telefonu 24  282 14 20,

Numer faksu 24  282 17 50.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia są usługi:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Bedlno”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w miejscowościach o następujących danych

       adresowych:

- Szkoła Podstawowa w Bedlnie

  adres: Bedlno 31 A, 99 – 311 Bedlno

- Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie

  adres: Plecka Dąbrowa 6, 99 – 311 Bedlno

 - Szkoła Podstawowa w Pniewie

  adres: Pniewo Małe 21, 99 – 311 Bedlno

- Szkoła Podstawowa w Szwcach Nadolnych

  adres: Szewce Nadolne 14, 99 – 311 Bedlno

- Szkoła Podstawowa w Żeronicach

  adres: Żeronice 37 A, 99 – 311 Bedlno

2) Szacunkowa ilość nieczystości ciekłych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy wynosi: 500 m3/rok. Podana szacunkowa ilość nieczystości płynnych może się zwiększyć lub zmniejszyć o ok. -/+ 20% w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy,  w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmniejszenia bądź zwiększenia zamówienia. Taka zmiana ilości w w/w granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy.

3) Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy (załącznik nr 3 do zap. ofertowego).

4) Wykonawca zobowiązany jest do mechanicznego wypompowania nieczystości płynnych ze zbiorników i wywiezienia ich do punktów zlewnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym /osobiście, telefonicznie lub pisemnie/.

5) Zapewnienia częstotliwości wywozu nieczystości płynnych odpowiadającą zapotrzebowaniu Zamawiającego.

6) Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy oraz aktualną umowę ze stacją zlewną.

7)Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych.

8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte.

9) Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bedlno.

10)  Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

11)  Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających realizację umowy.

12)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.

 

CPV: 90.00.00.00–7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania

                                          i usługi ekologiczne

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Bedlno.

-    zdolności techniczne lub zawodowe oraz

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena

 1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.

 2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 m3 wywozu nieczystości.

 3.      Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za jednostkę 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych.

 5. Cena jednostkowa brutto za  1 m3 będzie porównywana z innymi ofertami.

 6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.

 7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 8.  Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:

          cena oferty najniżej skalkulowanej brutto

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt

cena oferty ocenianej brutto

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

 2. Oświadczenie, zgodne z -  Załącznikiem nr 2

 3. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 3

 

Ponadto Wykonawca poda Zamawiającemu w formularzu ofertowym informację o posiadaniu bądź ewentualnym braku aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Kawęczyn. Zamawiający w oparciu o dane z formularza ofertowego zweryfikuje w/w inf. w gminnym rejestrze zezwoleń.

 1.   Termin realizacji zamówienia.

 

Od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 1.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Magdalena Gawrońska tel.: 24 282 12 52 pokój nr 24.

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

Oferta na usługę pn. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Bedlno”.

 na adres: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99- 311 Bedlno

w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2019 r. do godz. 11:00.

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione.

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Bedlno z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: ugbedlno.bip.org.pl

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

 1. Załączniki :

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

 2. Oświadczenie – Załącznik nr 2

 3. Wzór umowy – Załącznik nr 3


ZAŁĄCZNIK NR 1

______________________

(pieczęć firmowa oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi pn.

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Bedlno”.

Oferuję wykonanie usługi w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie szkół podstawowych dlaktórych organem prowadzącym jest gmina Bedlno” za wynagrodzenie:

cenę netto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych : ..................................................................zł

słownie netto: ..........................................................................................................................zł

cenę brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych: ...............................................................zł

słownie brutto: .........................................................................................................................zł

podatek VAT ………………………………………………………………………...............zł

słownie podatek VAT:..............................................................................................................zł

Cena określona w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

b) warunki płatności: przelew 14 dni,

Ponadto oświadczamy, że:

 1. Posiadam/ nie posiadam* aktualne/go zezwolenie/a na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Bedlno

 2. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń

 3. uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy;

 4. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 5. zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

 6. wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne;

 7. dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.

 8. oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron;

 9. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną część:

-_________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

Imię i nazwisko…………………………………………………..

Telefon/faks………………………………………………………

E-mail………………………………………………………………..


*niepotrzebne skreślić………………………………………………….

(miejscowość, data)………………………………………………………………

(imię i nazwisko, podpis oferenta
ZAŁĄCZNIK NR 2

_________________________

(pieczęć firmowa oferenta)

OŚWIADCZENIEOświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Bedlno”. oświadczam/my, że


  1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym.


........................., dn..........................

........................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń wiedzy

w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR

UMOWA NR …./….

zawarta w dniu ……………… r.

Gminą Bedlno z siedzibą Bedlno 24, 99 – 311 Bedlno

NIP 775 24 06 180,

reprezentowaną przez:

Józefa Ignaczewskiego– Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Elżbiety Czajka – Skarbnika Gminy

Zwaną dalej „Zamawiającym

a

______________________________________________________________


NIP ____________________________REGON ______________________

reprezentowanym przez:

______________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”,


w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Bedlno oraz jednostkach organizacyjnych pn. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Bedlno”.

została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1

  1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę wywozu nieczystości płynnych ze szkół podstawowych dla których Gmina Bedlno jest organem prowadzącym.

  2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym i obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w miejscowościach o następujących danych adresowych:

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

  1

Szkoła Podstawowa w Bedlnie

Bedlno 31 A, 99 – 311 Bedlno

  2

Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie

Plecka Dąbrowa 6, 99 – 311 Bedlno

  3

Szkoła Podstawowa w Pniewie

Pniewo Małe 21, 99 – 311 Bedlno

  4

Szkoła Podstawowa w Szwcach Nadolnych

Szewce Nadolne 14, 99 – 311 Bedlno

  5

Szkoła Podstawowa w Żeronicach

Żeronice 37 A, 99 – 311 Bedlno§ 2

Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy zostanie wykonany w terminie

od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.


§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z najwyższą

starannością i winien kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego.

3. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności BHP.

4. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. mechanicznego wypompowania nieczystości ciekłych ze zbiorników i wywiezienia ich do punktów zlewnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym /osobiście, telefonicznie lub pisemnie/,

 2. zapewnienia częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych odpowiadającą zapotrzebowaniu Zamawiającego,

 3. uprzątnięcia zanieczyszczenia powstałego w wyniku poboru i wywozu nieczystości ciekłych,

 4. w przypadku awarii sprzętu Wykonawcy, zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości odbioru nieczystości ciekłych po cenach zagwarantowanych w Umowie zawartej z Zamawiającym poprzez zorganizowanie zastępczego odbioru nieczystości ciekłych we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiający zobowiązany jest do:

 1. utrzymywania zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych w stanie umożliwiającym ich eksploatację,

 2. zapewnienia dostępności do miejsca lokalizacji zbiorników dla sprzętu wywozowego oraz osób zatrudnionych przy ich opróżnianiu,

 3. zgłoszenia faktu nie wywiezienia nieczystości w ciągu 2 dni od daty, kiedy usługa miała być wykonana.


§ 4

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wykonanych usług na wskazanych nieruchomościach. Kontrole przeprowadzone będą podczas opróżniania zbiornika, w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości wykonywanych usług w zakresie uprzątnięcia zanieczyszczenia powstałego w wyniku poboru i wywozu nieczystości ciekłych. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych w toku kontroli zanieczyszczeń (nie później niż w ciągu 24 godzin).


§ 5

1. Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy:

cenę netto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych :............................................................zł

słownie netto: ................................................................................................................zł

cenę brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych:..........................................................zł

słownie brutto: ............................................................................................................zł

podatek VAT:………………………...……..…………………………………….........zł

słownie podatek VAT:...........................................................................................................zł

2. Cena jednostkowa ryczałtowa brutto za 1 m3 wywiezionych nieczystości ciekłych została określona w ofercie Wykonawcy z dnia ………… .

3. Podane w ofercie ceny będą stałe poprzez cały okres realizacji umowy.

4. Za realizację poszczególnych zamówień Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne, wyliczone na podstawie ilości wywiezionych nieczystości płynnych wskazanych w zleceniu oraz ceny jednostkowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy.

5. Podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktury VAT wraz z załącznikami:

 • potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania usługi (ze wskazaniem placówki, ilości wypompowanych nieczystości ze zbiornika oraz datą wywozu),

 • potwierdzeniem odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.6. Faktury wystawiane będą na Zamawiający Gmina Bedlno

Bedlno 24

99- 311 Bedlno

NIP: 775-24-06-180


 1. adnotacja: pełna nazwa i adres szkoły z której dokonano odbioru nieczystości

 2. cena netto wywozu 1 m³ + podatek VAT 8%

 3. ilość wywiezionych m³ nieczystości

 4. termin płatności- przelew w ciągu ……………………… od dnia wystawienia faktury,

 5. konto Wykonawcy

7.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o numerze............................................. służy prowadzeniu działalności gospodarczej i przy tym rachunku funkcjonuje/ niefunkcjonuje* rachunek VAT służący mechanizmowi podzielonej płatności.

 2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone z zastosowaniem podzielonej płatności.§ 6

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w każdym czasie w przypadku ujawnienia, że:

1) Wykonawcy zostanie cofnięte lub wygaśnie zezwolenie na prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnienia nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

3) Wykonawca narusza podstawowe obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub powoduje swoim działaniem albo zaniechaniem zagrożenie życia lub zdrowia pracowników oraz wychowanków placówek,


§ 7

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą dyrektorzy szkół podstawowych.

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie:

……………………………………..……………telefon nr …………………………………


§ 8

1. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia

przyjęcia jej przez obie strony umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

 2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.


.


ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA

.........................................                                                                         .................................

* - niepotrzebne skreślić
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-20 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 12:43:46
 • Liczba odsłon: 114
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665053]

przewiń do góry