Gmina Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

 

Bedlno, dnia 16.12.2019r.

ZP.271.11.2019

                                                                                           Wg rozdzielnika                                                                                      

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                   

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na   „Odbiór i zagospodarowanie   odpadów komunalnych od   właścicieli   nieruchomości   zamieszkałych z terenu   Gminy   Bedlno”

            Na podstawie art. 92 ust. 1 i   2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający   informuje,     że   w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   publicznego na wykonanie zadania     pn.: „Odbiór   i    zagospodarowanie    odpadów    komunalnych    od    właścicieli    nieruchomości      zamieszkałych   z   terenu    Gminy   Bedlno, którego otwarcia ofert dokonano w dn. 13 grudnia 2019 r. za   najkorzystniejszą   uznano   ofertę   Wykonawcy,    którym    jest :    PreZero Service Centrum Sp.     z   o.o.,    99-300   Kutno,      ul. Łąkoszyńska 127         

Uzasadnienie: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. złożyło ofertę najkorzystniejszą   w postępowaniu, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała największą ilość   punktów przy kryterium:          

  1. cena brutto – 60%,   2. kryterium środowiskowe – emisja spalin i hałasu– 20%,   3.   edukacja ekologiczna – 20%.

Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i   porównania   złożonych ofert:       

Nr oferty

Firma (nazwa)   oraz adres wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Punktacja przyznana ofertom

Cena brutto oferty w zł

(waga 60 pkt)

Kryterium środowiskowe -   emisja spalin i hałasu (dysponowanie pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych za pomocą, których będą realizowane usługi objęte przedmiotem zamówienia, spełniającymi normę emisji spalin   EURO 6)

  (waga 20 pkt)

Edukacja ekologiczna (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

(waga 20 pkt)

Suma punktów łącznie

1

PreZero Service Centrum                   Sp.     z   o.o.,    99-300   Kutno,    ul. Łąkoszyńska 127

60

20

0

801. Za

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym   w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odrzucono następujące oferty:       nie odrzucono żadnej oferty.  

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Rozdzielnik:

  1. BIP Urzędu Gminy Bedlno
  2. Wykonawcy
  3. a/a